جارچی وطن

 

روزنامه هفتگی جارچی وطن در سال ۱۳۲۸ قمری در طهران منتشر شده است «کتاب مطبوعات و شعر فارسی برون ص ۶۸»

منبع: ص‍در ه‍اش‍م‍ی، م. (1363). ت‍اری‍خ‌ ج‍رای‍د و م‍ج‍لات‌ ای‍ران. اص‍ف‍ه‍ان‌‬‏‫: ک‍م‍ال‌‬‏‫‏‏.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • ج‍ارچ‍ی‌ وطن‌.شماره 1 

    م‍ش‍ی‍رال‍واع‍ظی‍ن‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (مطبعه شرقی, 1328-12-16)