جارچی وطن

 

روزنامه هفتگی جارچی وطن در سال ۱۳۲۸ قمری در طهران منتشر شده است «کتاب مطبوعات و شعر فارسی برون ص ۶۸»

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر