چهره‌نما

 

دوران انتشار روزنامه چهره نما در مصر به دو قسمت می‌شود، دوره اول چهره نما در اسکندریه و دوره دوم که تاکنون هم امتداد دارد در قاهره مصر است و ما ز هریک از این دو دوره جداگانه گفتگو می‌نمائیم. روزنامه مصور چهره نما در اسکندریه مصر به مدیری «ع.م.» عبدالمحمد ایرانی ملقب به مودب السلطان و شماره اول آن در ۱۶ صفحه به قطع وزیری با چاپ سربی «مطبعه شرکت المکارم بالاسکندریه» طبع و در سلخ شهر محرم الحرام ۱۳۲۲ قمری مطابق ۱۵ ابریل ۱۹۰۴ میلادی منتشر شده است. عنوان مراسلات اسکندریه، اداره چهره نما. مندرجات چهره نما پس از درج فهرست هر شماره و چاپ سرمقاله عبارت از اخبار راجع به ایران و اخبار جهان و مقالات مختلف می‌باشد. فهرست مندرجات شماره اول بدین قرار است: «ستایش - مقصود از احداث روزنامه _ سیاسی - سلوک ملوک _ مقاله موانسه - اسکندریه - اجمل التواریخ ایران - تجارت تلگرافات اخطار اعلان اعتذار_ اعلان ثانی.» فهرست مندرجات شماره اول سال دوم: «اسکندریه در ایستگاه راه آهن شهر- سپاسگزاری-انزلی جلفا چهره نما - قابل توجه وزارت گمرک - مقاله تجارت.موسیو بالونی امریکائی - سرود وطنی - سبب ترقی ژاپون_ اصفهان چهره نماترجه از روزنامه المقتطف بارفروش - مکتوب یکی از ادبای نامی _ قند پارسی کازرون باطوم- تلگرافات عمومی اعلان. چرخ خودنویس.»

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

View more