کار

 

روزنامه کار در تهران به مدیر مسئولی و صاحب امتیازی آقای (ابوالفضل لسانی) تأسیس و در سال ۱۳۰۱ شمسی منتشر شده است. شماره اول این روزنامه در چهار صفحه به قطع بزرگ با چاپ سربی در مطبعه بوسفور چاپ و در تاریخ سه شنبه ۱۸ رجب ۱۳۴۱ مطابق ۱۵ حوت ۱۳۰۱ شمسی منتشر شده است. نحوه انتشار روزنامه کار هفته سه شماره روزهای یک شنبه و سه‌شنبه و ۵ شنبه بوده و روزنامه بدین قسم معرفی شده: «سیاسی، اجتماعی، اقتصادی».شماره اول با سرمقاله‌ای بدین قسم شورع میشود: «کار برای بیکار. هرکسی در بدو امر به این کلمه کوچک نظر انداخت ممکن است در دفعه اول به سلیقه انتخاب کننده این کلمه کوچک پر معنی انتقاد نماید...» پس از این سرمقاله مقاله دیگری بعنوان (تشنجات اروپا) و بعد اخبار داخله و خارجه چاپ شد. در صفحه دوم و سوم روزنامه ترجمه کتاب (اقتصاد سیاسی یا اکونوم پلیتیک تألیف آ. یوکهانوف) طبع شده است روزنامه کار روزنامه‌ای است سیاسی و اخباری. نظیر روزنامه سیاست و در آن جدا به قوام السلطنه و سیدضیاءالدین و نصرت‌الدوله و ملک الشعرای بهار با درج مقالات شدیدی حمله شده. محل اداره روزنامه کار: تهران، خیابان ناصریه نمره ۳۰۰ وجه اشتراک روزنامه: سالیانه ۸۰ قران، شش ماهه ۴۵ قران کارگران و محصلین و معلمین دو تومان تخفیف داده می‌شود ولایات اجرت پست افزوده می‌شود. قیمت تک فروشی ۶ شاهی، از روزنامه کار فعلا تا شماره ۸۰ مورخ سه شنبه ۱۲ ربیع الاول مطابق ۳۰ میزان ۱۳۰۲ در دست است. آقای ابوالفضل لسانی از قضات معروف ایران و در ابتدای خدمت خود در دادگستری چندی در اصفهان و بعد در یزد مشغول کار بود. در ۱۳۲۹ در مجلس سنای ایران شرکت کرد و شغل رسمی او وکالت دادگستری است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • کار.شماره 74 

  لسانی، ابوالفضل،۱۲۷۶- ۱۳۳۷ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه بوسفور, 1342-02-22)

 • کار.شماره 69 

  لسانی، ابوالفضل،۱۲۷۶- ۱۳۳۷ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه بوسفور, 1342-02-08)

 • کار.شماره 71 

  لسانی، ابوالفضل،۱۲۷۶- ۱۳۳۷ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه بوسفور, 1342-02-13)

 • کار.شماره 72 

  لسانی، ابوالفضل،۱۲۷۶- ۱۳۳۷ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه بوسفور, 1342-02-15)

 • کار.شماره 68 

  لسانی، ابوالفضل،۱۲۷۶- ۱۳۳۷ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه بوسفور, 1342-02-06)

 • کار.شماره 73 

  لسانی، ابوالفضل،۱۲۷۶- ۱۳۳۷ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه بوسفور, 1342-02-20)

 • کار.شماره 70 

  لسانی، ابوالفضل،۱۲۷۶- ۱۳۳۷ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه بوسفور, 1342-02-11)

 • کار.شماره 66 

  لسانی، ابوالفضل،۱۲۷۶- ۱۳۳۷ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه بوسفور, 1342-02-01)

 • کار.شماره 67 

  لسانی، ابوالفضل،۱۲۷۶- ۱۳۳۷ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه بوسفور, 1342-02-04)

 • کار.شماره 75 

  لسانی، ابوالفضل،۱۲۷۶- ۱۳۳۷ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه بوسفور, 1342-02-25)

 • کار.شماره 76 

  لسانی، ابوالفضل،۱۲۷۶- ۱۳۳۷ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه بوسفور, 1342-02-27)

 • کار.شماره 79 

  لسانی، ابوالفضل،۱۲۷۶- ۱۳۳۷ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه بوسفور, 1342-03-10)

 • کار.شماره 78 

  لسانی، ابوالفضل،۱۲۷۶- ۱۳۳۷ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه بوسفور, 1342-03-04)

 • کار.شماره 80 

  لسانی، ابوالفضل،۱۲۷۶- ۱۳۳۷ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه بوسفور, 1342-03-12)

 • کار.شماره 77 

  لسانی، ابوالفضل،۱۲۷۶- ۱۳۳۷ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه بوسفور, 1342-03-03)

 • کار.شماره 46 

  لسانی، ابوالفضل،۱۲۷۶- ۱۳۳۷ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه بوسفور, 1341-11-10)

 • کار.شماره 47 

  لسانی، ابوالفضل،۱۲۷۶- ۱۳۳۷ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه بوسفور, 1341-11-13)

 • کار.شماره 48 

  لسانی، ابوالفضل،۱۲۷۶- ۱۳۳۷ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه بوسفور, 1341-11-14)

 • کار.شماره 41 

  لسانی، ابوالفضل،۱۲۷۶- ۱۳۳۷ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه بوسفور, 1341-11-03)

 • کار.شماره 45 

  لسانی، ابوالفضل،۱۲۷۶- ۱۳۳۷ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه بوسفور, 1341-11-09)

View more