مرور تبریز زیبا (ماده 16) [مجله] بر اساس تاریخ انتشار