شرافت

 

روزنامه ماهانه مصور شرافت در طهران تاسی و در سال ۱۳۱۴ قمری، در سلطنت مظفرالدین شاه منتشر شده اشت. روزنامه شرافت از انتشارات وزارت مطبوعات و پس از تعطیل روزنامه شرف پا به دایره انتشارگذاشته. شماره سوم این روزنامه در چهار صفحه به قطع ۱۳ ۷/۵ x اینچ با چاپ سنگی در ربیع الثانی ۱۳۱۴ قمری و نمره پنجاه و یکم آن در شهر رجب ۱۳۱۸ قمری منتشرگردیده است معمولا صفحه اول روزنامه مخصوص رسم تصویر یکی از بزرگان ایران و در نمره ۵۱ تصویر (حضرت مستطاب اشرف امجد اکرم افخم آقا بیک اعظم) چاپ شده. این تصاویر به قلم مرحوم (مصورالملک) بوده و امضای او در ذیل تصاویر مشهود است. طرز انتشار شرافت ماهانه بوده و قیمت اشتراک سالیانه آن یک تومان و دو هزار دینار و قیمت یک نسخه یک قران تعیین گردیده است. محتاج به ذکر نیست که روزنامه شرافت از لحاظ تصاویر قلمی که در آن چاپ شده کمال اهمیت را دارد.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

View more