بنی‌هاشمی‌

 

روزنامه بنی هاشمی در تهران به مدیری «ش.ح. بنی هاشمی» تأسیس و شماره دوم آن روی یک ورق به قطع بزرگ با چاپ سربی در مطبعه «سعادت» طبع و در تاریخ یکشنبه ۲۹ رمضان ۱۳۴۲ قمری مطابق ۱۵ ثور ۱۳۰۳ شمسی منتشر شده است. بنی هاشمی روزنامه هفتگی بوده و محل اداره آن آب منگول، کو چه نوری معین گردیده است. وجه اشتراک آن طبقه اول ۲۰ قران، کارگران ۲۰ قران، اعلانات سطری ۲ قران. تک شماره ۵ شاهی. لوایح خصوصی به طرز اعلان پذیرفته می‌شود. اسم روزنامه «بنی هاشمی» به خط نسخ و در زیر آن تاریخ تأسیس «۱۳۴۲» نوشته شده. نکته شایان توجه اینکه شماره اول این روزنامه پس از چاپ در مطبعه توقیف گردیده و در انتهای صفحه دوم شماره دوم اشاره به این مطلب نموده می‌نویسد:«تذکر. شماره یک روزنامه ما در دوم شهر جاری در مطبعه توقیف شد بنابراین شماره اول روزنامه بنی هاشمی در اوائل ماه ثور طبع گردیده و چون از مقاله افتتاحی شماره اول اطلاعی نداریم به جای آن مقاله افتتاحی شماره دوم را نقل می‌کنیم. سرمقاله شماره دوم تحت عنوان «بازگفته می‌شود» نوشته شده و بدین قرار است: «روزنامه ما وقتی منتشر گردید که در غلیان جوشش و بایستی افکار و عقاید مشی سیاسی خود را در ایام عادی مملکت اظهار و ابراز نماید ولی از طرفی خوشحال هستیم وقتی قلم را در دست‌گرفته به عون‌الله تعالی تا حدی می‌توانیم حقایق را در صفحات نامه خود نگارش دهیم و امیدواریم مسؤلیت هدایت و تنویر افکار عمومی را که به عهده گرفتیم با استمداد از افکار صلحا و عقلا و خیرخواهان ملک و ملت انجام داده و از عهده برآئیم.» پس از سرمقاله مذکور، مقاله دیگری تحت عنوان «کی باید حکومت کند؟» درج است و این مقاله تمام صفحه یک و دو روزنامه را فرا گرفته و در ستون آخر صفحه دوم شکایتی به عنوان «بیان حقیقت» طبع شده است. هر صفحه روزنامه مشتمل بر چهار ستون و مندرجات آن بیشتر یک سرمقاله و چند آگهی و مختصر اخبار داخله است. از روزنامه بنی هاشمی فعلا تا شماره ۵ سال اول مورخ یکشنبه ۲۷ شوال ۱۳۴۲ مطابق ۱۲ جوزای ۱۳۰۳ شمسی در دست است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر