نصیحت‌

 

روزنامه نصیحت به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی (میرزا یحیی واعظ) در شهر قزوین تأسیس و شماره اول آن در چهار صفحه به قطع کوچک در مطبعه سربی (ملی قزوین) چاپ و در تاریخ ۲ شهر رجب ۱۳۴۲ قمری مطابق ۲۹ برج دول ۱۳۰۲ شمسی منتشر شده است. طلوع روزنامه نصیحت را در شماره ۱۰ سال اول روزنامه طلوع بدین قسم نوشته است: «جریده فریده نصیحت تحت مدیریت آقای آقا شیخ یحیی واعظ که از عناصر صالح و آزادیخواه می‌باشد به تازگی از افق مطبوعات قزوین طالع شده و شماره‌های اولیه آن به اداره ما واصل گردیده است. ما موفقیت مدیر آن را خواستاریم.» محل اداره روزنامه: قزوین، خیابان دولت. قیمت اشتراک داخله طبقه اول یکساله ۵۰ قران، شش ماهه ۲۵ قران، طبقه دوم و سوم یکساله ۲۰ قران، شش ماهه ۱۵ قران، خارجه به علاوه اجرت پست. تک نمره پنج شاهی. اسم روزنامه (نصیحت) با خط نستعلیق و بالای آن جمله (هوالمعز) و در زیر آن این شعر درج است: هر آنچه ناطق مشفق بگویدت پذیر نصیحتی کنمت بشنو بهانه مگیر

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • نصیحت.شماره 4 

    واعظ، یحیی، - ۱۳۰۴ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه ملی قزوین‌, 1342-07-23)

  • نصیحت.شماره 1 

    واعظ، یحیی، - ۱۳۰۴ ، صاحب امتیاز و مدیرمسئول‌ (مطبعه ملی قزوین‌, 1342-07-02)