مرور کانون زندانیان سیاسی ضد امپریالیست و ضد ارتجاعی داخلی ایران، بولتن بر اساس تاریخ انتشار