ادب

 

روزنامه ادب که به مدیری ادیب الممالک شاعر و نویسنده چند روزنامه تأسیس و منتشر شده سه دوره مختلف را طی کرده و مدتی در تبریز و زمانی در مشهد و چندی در طهران انتشار یافته است. روزنامه ادب در تبریز مرحوم تربیت در فهرست جراید آذربایجان راجع به روزنامه ادب در تبریز می‌نویسد «روزنامه ده روزه منتشر در تبریز باچاپ سنگی به مدیریت صادق ادیب‌الممالک در سنه ۱۳۱۶ قمری شماره اولش به عنوان جریده ادب و بعد از آن فقط با لفظ ادب انتشار یافته و در عرض دو سال ۲۲ شماره مصور نشر شده است.» صفحه ۴۰۶ دانشمندان آذربایجان. از شرح فوق معلوم می‌شود که مرحوم ادیب الممالک از سال ۱۳۱۶ شروع به انتشار روزنامه ادب نموده و جمعا در مدت دو سال ۲۲ شماره از این روزنامه منتشر نموده است..

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • ادب.شماره 48 

  ادیب‌الممالک، صادق، مدیرمسئول (مطبعه خورشید, 1320-09-02)

 • ادب.شماره 47 

  ادیب‌الممالک، صادق، مدیرمسئول (مطبعه خورشید, 1320-08-25)

 • ادب.شماره 37 

  ادیب‌الممالک، صادق، مدیرمسئول (مطبعه خورشید, 1320-06-13)

 • ادب.شماره 31 

  ادیب‌الممالک، صادق، مدیرمسئول (مطبعه خورشید, 1320-05-01)

 • ادب.شماره 30 

  ادیب‌الممالک، صادق، مدیرمسئول (مطبعه خورشید, 1320-04-23)

 • ادب.شماره 29 

  ادیب‌الممالک، صادق، مدیرمسئول (مطبعه خورشید, 1320-04-16)

 • ادب.شماره 28 

  ادیب‌الممالک، صادق، مدیرمسئول (مطبعه خورشید, 1320-04-09)

 • ادب.شماره 27 

  ادیب‌الممالک، صادق، مدیرمسئول (مطبعه خورشید, 1320-04-02)

 • ادب.شماره 21 

  ادیب‌الممالک، صادق، مدیرمسئول (مطبعه خورشید, 1320-02-12)

 • ادب.شماره 1 

  ادیب‌الممالک، صادق، مدیرمسئول (مطبعه خورشید, 1319-09-07)

 • ادب.شماره 180 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1324-12-29)

 • ادب.شماره 179 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1324-01-19)

 • ادب.شماره 178 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1324-01-05)

 • ادب.شماره 46 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323)

 • ادب.شماره 175 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-12-10)

 • ادب.شماره 174 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-12-01)

 • ادب.شماره 173 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-11-13)

 • ادب.شماره 172 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-11-04)

 • ادب.شماره 171 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-10-24)

 • ادب.شماره 170 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-10-16)

View more