ادب

 

روزنامه ادب که به مدیری ادیب الممالک شاعر و نویسنده چند روزنامه تأسیس و منتشر شده سه دوره مختلف را طی کرده و مدتی در تبریز و زمانی در مشهد و چندی در طهران انتشار یافته است. روزنامه ادب در تبریز مرحوم تربیت در فهرست جراید آذربایجان راجع به روزنامه ادب در تبریز می‌نویسد «روزنامه ده روزه منتشر در تبریز باچاپ سنگی به مدیریت صادق ادیب‌الممالک در سنه ۱۳۱۶ قمری شماره اولش به عنوان جریده ادب و بعد از آن فقط با لفظ ادب انتشار یافته و در عرض دو سال ۲۲ شماره مصور نشر شده است.» صفحه ۴۰۶ دانشمندان آذربایجان. از شرح فوق معلوم می‌شود که مرحوم ادیب الممالک از سال ۱۳۱۶ شروع به انتشار روزنامه ادب نموده و جمعا در مدت دو سال ۲۲ شماره از این روزنامه منتشر نموده است..

منبع: ص‍در ه‍اش‍م‍ی، م. (1363). ت‍اری‍خ‌ ج‍رای‍د و م‍ج‍لات‌ ای‍ران. اص‍ف‍ه‍ان‌‬‏‫: ک‍م‍ال‌‬‏‫‏‏.

زیرگروه‌های این پایگاه

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • ادب.شماره 166 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-09-03)

 • ادب.شماره 150 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-04-15)

 • ادب.شماره 46 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-01)

 • ادب.شماره 187 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1324-03-29)

 • ادب.شماره 180 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1324-01-26)

 • ادب.شماره 177 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-12-26)

 • ادب.شماره 176 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-12-17)

 • ادب.شماره 165 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-08-23)

 • ادب.شماره 164 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-08-14)

 • ادب.شماره 163 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-08-04)

 • ادب.شماره 162 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-07-27)

 • ادب.شماره 161 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-07-18)

 • ادب.شماره 159 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-07-01)

 • ادب.شماره 160 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-07-09)

 • ادب.شماره 158 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-06-23)

 • ادب.شماره 157 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-06-15)

 • ادب.شماره 156 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-06-07)

 • ادب.شماره 155 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-05-28)

 • ادب.شماره 154 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-05-18)

 • ادب.شماره 153 

  ادیب‌الممالک، حسین، مدیر (دار‌الخلافه طهران, 1323-05-10)

View more