ال جناب‌

 

الجناب یکی از روزنامه‌های قدیمی است که در اصفهان به مدیری (حاج میر سید علی جناب) تأسیس و هفته یک مرتبه در هشت صفحه به قطع ۲۳ در ۴۶ سانتیمتر با چاپ سنگی و خط نستعلیق؛ منتشر شده است. شماره اول روزنامه الجنات در شهر شوال ۱۳۲۴ قمری انتشار یافته و آبونه سالیانه آن بدین قسم معین گردیده است: در اصفهان ۲۵ قران و در خارج اصفهان مخارج پست اضافه می‌شود. ششماهه ۱۵ قران قیمت اعلان سطری یک قران. الجناب در هر شماره در ضمن دو سطر که در زیر عنوان روزنامه چاپ شده بدین قسم معرفی شده است: «روزنامه ایست ملی کاشف از ناهت ملت نجیبه و باحث از اخبار تو علوم و منافع راجعه به ملت و متشر از عنایت ایصال اخبار و فصول و مواد علمیه مقتضیه با ازای ازادراج کل با تادیه عوض در موقع مناسبت» علاوه بر این (روزنامه آزاد هفتگی) در عنوان قید شده است. از ملاحظه دو سطر فوق بر خوانندگان معلوم می‌گردد که مدیر روزنامه تا چه اندازه ساعی بوده است که عبارات را پیچیده و مشکل بنویسد و در حقیقت معانی را فدای الفاظ بنماید و جای تعجب است که این طرز نگارش در مندرجات و مطالب روزنامه نیز بکار رفته و شاید از این جهت روزنامه الجناب در میان جراید فارسی بی نظیر و یا اقل کم نظیر است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • ال جناب.شماره 6 

  جناب‌اصفهانی، علی، ۱۲۴۹- ۱۳۰۹، مدیرمسئول‌ (علی جناب, ناریخ نامش)

 • ال جناب.شماره 14 

  جناب‌اصفهانی، علی، ۱۲۴۹- ۱۳۰۹، مدیرمسئول‌ (علی جناب, 1325-03-16)

 • ال جناب.شماره 13 

  جناب‌اصفهانی، علی، ۱۲۴۹- ۱۳۰۹، مدیرمسئول‌ (علی جناب, 1325-02)

 • ال جناب.شماره 11 

  جناب‌اصفهانی، علی، ۱۲۴۹- ۱۳۰۹، مدیرمسئول‌ (علی جناب, 1325-01)

 • ال جناب.شماره 10 

  جناب‌اصفهانی، علی، ۱۲۴۹- ۱۳۰۹، مدیرمسئول‌ (علی جناب, 1325-01)

 • ال جناب.شماره 9 

  جناب‌اصفهانی، علی، ۱۲۴۹- ۱۳۰۹، مدیرمسئول‌ (علی جناب, 1324-12-29)

 • ال جناب.شماره 8 

  جناب‌اصفهانی، علی، ۱۲۴۹- ۱۳۰۹، مدیرمسئول‌ (علی جناب, 1324-12-18)

 • ال جناب.شماره 7 

  جناب‌اصفهانی، علی، ۱۲۴۹- ۱۳۰۹، مدیرمسئول‌ (علی جناب, 1324-12-10)

 • ال جناب.شماره 5 

  جناب‌اصفهانی، علی، ۱۲۴۹- ۱۳۰۹، مدیرمسئول‌ (علی جناب, 1324-11-27)

 • ال جناب.شماره 4 

  جناب‌اصفهانی، علی، ۱۲۴۹- ۱۳۰۹، مدیرمسئول‌ (علی جناب, 1324-11-19)

 • ال جناب.شماره 3 

  جناب‌اصفهانی، علی، ۱۲۴۹- ۱۳۰۹، مدیرمسئول‌ (علی جناب, 1324-11-12)

 • ال جناب.شماره 2 

  جناب‌اصفهانی، علی، ۱۲۴۹- ۱۳۰۹، مدیرمسئول‌ (علی جناب, 1324-11-03)

 • ال جناب.شماره 1 

  جناب‌اصفهانی، علی، ۱۲۴۹- ۱۳۰۹، مدیرمسئول‌ (علی جناب, 1324-10-20)