مظفری

 

روزنامه مظفری در شهر بوشهر به مدیری (آقا میرزا عبدالحمید خان متین السلطنه) تأسیس و در سال ۱۳۱۹ قمری منتشر شده است. اولین شماره روزنامه مظفری با چاپ سنگی در تاریخ ۷ شوال ۱۳۱۹ قمری انتشار یافته و خبر انتشار آن را تحت عنوان (جریده مظفری در بوشهر) در نمره ۱۱ سال دوم روزنامه ادب چاپ مشهد صفحه ۸۴ بدین قسم نوسته است.«در این هفته (منظور هفته‌ای است که به ۲۴ ذیقعده ۱۳۱۹ خاتمه پیدا می‌کند) نمره نخستین از اوراق جریده مظفری مورخ شهر شوال المکرم چشم مطالعان روشنی یافت. مدیران ادیب یگانه معنی طراز آقا میرزا عبدالحمید خان (متین السلطنه) است. دارای شانزده صفحه متوسط به خط نستعلیق و ماهی دو مرتبه در بوشهر به طبع می‌رسد. قیمتش در عموم ولایات داخله ایران غیر از بوشهر سالیانه (۲۶ قران) است.» در روزنامه ادب برای نمونه چند سطر از این روزنامه را نقل کرده است. میرزا عبدالحمید خان متین السلطنه مدیر مظفری همان کسی است که ابتدا در بوشهر روزنامه طلوع و بعد روزنامه مظفری را تأسیس و منتشر شده نموده و شرح احوال او را به تفصیل در جلد سوم کتاب تاریخ جراید و مجلات ایران در ذیل روزنامه طلوع چاپ کرده‌ایم. پس از چندی مدیریت روزنامه مظفری به عده (آقا میرزاعلی آقا لبیب الملک شیرازی) واگذار شده و شاید هم از ابتدا با متین السلطنه همکاری داشته است ولی به هر صورت با رفتن متین السلطنه به تهران اداره امور روزنامه مستقلا به عهده آمیرزا علی آقا واگذار شده است. عنوان مراسلات، اداره مظفری بوشهر و قیمت اشتراک: سالیانه بوشهر ۲۸ قران، شش ماهه ۱۸ قران، در سایر ممالک محرومه ایران به ترتیب ۳۶ قران و دو تومان. هندوستان ۱۰ روپیه، و ۶ روپیه. در تمام اروپا ۱۸ فرانک و ۱۰ فرانک روسیه و ترکستان هفت منات و چهار منات وجه اشتراک آن هر کس و هر جا پیشگی گرفته می‌شود. قیمت اعلانات سطری یک قران است. مظفری (جریده‌ای است آزاد) و ماهی سه مرتبه طبع و توزیع میشد.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • مظفری.شماره 48 

  شیرازی، محمد‌علی، مدیرمسئول (اداره مظفری بوشهر, 1329-05-12)

 • مظفری.شماره 47 

  شیرازی، محمد‌علی، مدیرمسئول (اداره مظفری بوشهر, 1329-05-08)

 • مظفری.شماره 46 

  شیرازی، محمد‌علی، مدیرمسئول (اداره مظفری بوشهر, 1329-05-01)

 • مظفری.شماره 45 

  شیرازی، محمد‌علی، مدیرمسئول (اداره مظفری بوشهر, 1329-04-23)

 • مظفری.شماره 44 

  شیرازی، محمد‌علی، مدیرمسئول (اداره مظفری بوشهر, 1329-04-16)

 • مظفری.شماره 43 

  شیرازی، محمد‌علی، مدیرمسئول (اداره مظفری بوشهر, 1329-04-09)

 • مظفری.شماره 42 

  شیرازی، محمد‌علی، مدیرمسئول (اداره مظفری بوشهر, 1329-04-02)

 • مظفری.شماره 12 

  شیرازی، محمد‌علی، مدیرمسئول (اداره مظفری بوشهر, 1325-03-29)

 • مظفری.شماره 11 

  شیرازی، محمد‌علی، مدیرمسئول (اداره مظفری بوشهر, 1325-03-22)

 • مظفری.شماره 10 

  شیرازی، محمد‌علی، مدیرمسئول (اداره مظفری بوشهر, 1325-03-15)

 • مظفری.شماره 9 

  شیرازی، محمد‌علی، مدیرمسئول (اداره مظفری بوشهر, 1325-03-08)

 • مظفری.شماره 8 

  شیرازی، محمد‌علی، مدیرمسئول (اداره مظفری بوشهر, 1325-03-01)

 • مظفری.شماره 7 

  شیرازی، محمد‌علی، مدیرمسئول (اداره مظفری بوشهر, 1325-02-24)

 • مظفری.شماره 6 

  شیرازی، محمد‌علی، مدیرمسئول (اداره مظفری بوشهر, 1325-02-17)

 • مظفری.شماره 5 

  شیرازی، محمد‌علی، مدیرمسئول (اداره مظفری بوشهر, 1325-02-10)

 • مظفری.شماره 3 

  شیرازی، محمد‌علی، مدیرمسئول (اداره مظفری بوشهر, 1325-01-26)

 • مظفری.شماره 4 

  شیرازی، محمد‌علی، مدیرمسئول (اداره مظفری بوشهر, 1325-02-03)

 • مظفری.شماره 9 

  شیرازی، محمد‌علی، مدیرمسئول (اداره مظفری بوشهر, 1320-02-01)

 • مظفری.شماره 1 

  شیرازی، محمد‌علی، مدیرمسئول (اداره مظفری بوشهر, 1325-01-01)

 • مظفری.شماره 2 

  شیرازی، محمد‌علی، مدیرمسئول (اداره مظفری بوشهر, 1325-01-08)

View more