آفتاب‌

 

روزنامه آفتاب به مدیری مسئولی (ح. عبدالوهاب زاده) در طهران تأسیس و شماره اول آن در چهار صفحه به قطع بزرگ، با چاپ سربی که در مطبعه حبل المتین بطبع رسیده در تاریخ شنبه ۲۹ محرم الحرام ۱۳۳۰ قمری مطابق ۲۹ جدی تنگوزئیل و ۲۰ ژانویه ۱۹۱۲ منتشر شده است. محل اداره: طهران؛ خیابان لاله زار کوچه فاروس تلفون ۸۷ قیمت اشتراک پایتخت سالیانه ۵۵ قران، ششماهه ۳۰ قران سه ماهه ۱۶ قران. ولایات داخله به ترتیب ۶۰ قران، ۳۵ قران. ۱۸ قران؛ ممالک خارجه ۸۰ قران، ۴۲ قران. قیمت تک نمره: در تهران چهار شاهی؛ در ولایات داخله پنج شاهی طرز انتشار آفتاب به غیر از ایام تعطیل عمومی روزهای یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه طبع و توزیح می‌شده است. بطور کلی آفتاب روزنامه ایست خبری و مندرجات آن پس از درج مقاله اساسی عبارت از وقایع داخلی و حوادث خارجی و مخصوصا وقایع داخلی بتفصیل در آن درج است. مکتوبات و شکایات اشخاص متفرقه که از پایتخت و ولایات برای دفتر روزنامه فرستاده می‌شده، در آن چاپ شده علاوه بر این در بیشتر شماره‌ها در پاورقی صفحات ۲ و ۳ روزنامه قسمتهای کوچک و مختلفی و هم چنین اعلانات متعدد در آن طبع گردیده است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • آفتاب.شماره 149 

  عبدالوهاب زاده، ح.، صاحب امتیاز و مدیر؛ کمال‌السلطان، حسین، صاحب امتیاز و مدیر؛ ادیب‌الممالک، میرزا‌سید‌صادق‌خان، صاحب امتیاز و مدیر (مطبعه دولتی, تاریخ نامش)

 • آفتاب.شماره 153 

  عبدالوهاب زاده، ح.، صاحب امتیاز و مدیر؛ کمال‌السلطان، حسین، صاحب امتیاز و مدیر؛ ادیب‌الممالک، میرزا‌سید‌صادق‌خان، صاحب امتیاز و مدیر (مطبعه دولتی, 1331-03-19)

 • آفتاب.شماره 152 

  عبدالوهاب زاده، ح.، صاحب امتیاز و مدیر؛ کمال‌السلطان، حسین، صاحب امتیاز و مدیر؛ ادیب‌الممالک، میرزا‌سید‌صادق‌خان، صاحب امتیاز و مدیر (مطبعه دولتی, 1331-03-17)

 • آفتاب.شماره 151 

  عبدالوهاب زاده، ح.، صاحب امتیاز و مدیر؛ کمال‌السلطان، حسین، صاحب امتیاز و مدیر؛ ادیب‌الممالک، میرزا‌سید‌صادق‌خان، صاحب امتیاز و مدیر (مطبعه دولتی, 1331-03-15)

 • آفتاب.شماره 147 

  عبدالوهاب زاده، ح.، صاحب امتیاز و مدیر؛ کمال‌السلطان، حسین، صاحب امتیاز و مدیر؛ ادیب‌الممالک، میرزا‌سید‌صادق‌خان، صاحب امتیاز و مدیر (مطبعه دولتی, 1331-03-05)

 • آفتاب.شماره 135 

  عبدالوهاب زاده، ح.، صاحب امتیاز و مدیر؛ کمال‌السلطان، حسین، صاحب امتیاز و مدیر؛ ادیب‌الممالک، میرزا‌سید‌صادق‌خان، صاحب امتیاز و مدیر (مطبعه دولتی, 1331-02-05)

 • آفتاب.شماره 146 

  عبدالوهاب زاده، ح.، صاحب امتیاز و مدیر؛ کمال‌السلطان، حسین، صاحب امتیاز و مدیر؛ ادیب‌الممالک، میرزا‌سید‌صادق‌خان، صاحب امتیاز و مدیر (مطبعه دولتی, 1331-03-03)

 • آفتاب.شماره 132 

  عبدالوهاب زاده، ح.، صاحب امتیاز و مدیر؛ کمال‌السلطان، حسین، صاحب امتیاز و مدیر؛ ادیب‌الممالک، میرزا‌سید‌صادق‌خان، صاحب امتیاز و مدیر (مطبعه دولتی, 1331-01-27)

 • آفتاب.شماره 127 

  عبدالوهاب زاده، ح.، صاحب امتیاز و مدیر؛ کمال‌السلطان، حسین، صاحب امتیاز و مدیر؛ ادیب‌الممالک، میرزا‌سید‌صادق‌خان، صاحب امتیاز و مدیر (مطبعه دولتی, 1331-01-15)

 • آفتاب.شماره 129 

  عبدالوهاب زاده، ح.، صاحب امتیاز و مدیر؛ کمال‌السلطان، حسین، صاحب امتیاز و مدیر؛ ادیب‌الممالک، میرزا‌سید‌صادق‌خان، صاحب امتیاز و مدیر (مطبعه دولتی, 1331-01-20)

 • آفتاب.شماره 125 

  عبدالوهاب زاده، ح.، صاحب امتیاز و مدیر؛ کمال‌السلطان، حسین، صاحب امتیاز و مدیر؛ ادیب‌الممالک، میرزا‌سید‌صادق‌خان، صاحب امتیاز و مدیر (مطبعه دولتی, 1331-01-06)

 • آفتاب.شماره 124 

  عبدالوهاب زاده، ح.، صاحب امتیاز و مدیر؛ کمال‌السلطان، حسین، صاحب امتیاز و مدیر؛ ادیب‌الممالک، میرزا‌سید‌صادق‌خان، صاحب امتیاز و مدیر (مطبعه دولتی, 1331-01-04)

 • آفتاب.شماره 118 

  عبدالوهاب زاده، ح.، صاحب امتیاز و مدیر؛ کمال‌السلطان، حسین، صاحب امتیاز و مدیر؛ ادیب‌الممالک، میرزا‌سید‌صادق‌خان، صاحب امتیاز و مدیر (مطبعه دولتی, 1330-12-20)

 • آفتاب.شماره 117 

  عبدالوهاب زاده، ح.، صاحب امتیاز و مدیر؛ کمال‌السلطان، حسین، صاحب امتیاز و مدیر؛ ادیب‌الممالک، میرزا‌سید‌صادق‌خان، صاحب امتیاز و مدیر (مطبعه دولتی, 1330-12-17)

 • آفتاب.شماره 113 

  عبدالوهاب زاده، ح.، صاحب امتیاز و مدیر؛ کمال‌السلطان، حسین، صاحب امتیاز و مدیر؛ ادیب‌الممالک، میرزا‌سید‌صادق‌خان، صاحب امتیاز و مدیر (مطبعه دولتی, 1330-12-08)

 • آفتاب.شماره 115 

  عبدالوهاب زاده، ح.، صاحب امتیاز و مدیر؛ کمال‌السلطان، حسین، صاحب امتیاز و مدیر؛ ادیب‌الممالک، میرزا‌سید‌صادق‌خان، صاحب امتیاز و مدیر (مطبعه دولتی, 1330-12-13)

 • آفتاب.شماره 102 

  عبدالوهاب زاده، ح.، صاحب امتیاز و مدیر؛ کمال‌السلطان، حسین، صاحب امتیاز و مدیر؛ ادیب‌الممالک، میرزا‌سید‌صادق‌خان، صاحب امتیاز و مدیر (مطبعه دولتی, 1330-11-11)

 • آفتاب.شماره 100 

  عبدالوهاب زاده، ح.، صاحب امتیاز و مدیر؛ کمال‌السلطان، حسین، صاحب امتیاز و مدیر؛ ادیب‌الممالک، میرزا‌سید‌صادق‌خان، صاحب امتیاز و مدیر (مطبعه دولتی, 1330-11-07)

 • آفتاب.شماره 89 

  عبدالوهاب زاده، ح.، صاحب امتیاز و مدیر؛ کمال‌السلطان، حسین، صاحب امتیاز و مدیر؛ ادیب‌الممالک، میرزا‌سید‌صادق‌خان، صاحب امتیاز و مدیر (مطبعه دولتی, 1330-10-11)

 • آفتاب.شماره 88 

  عبدالوهاب زاده، ح.، صاحب امتیاز و مدیر؛ کمال‌السلطان، حسین، صاحب امتیاز و مدیر؛ ادیب‌الممالک، میرزا‌سید‌صادق‌خان، صاحب امتیاز و مدیر (مطبعه دولتی, 1330-10-09)

View more