اطلاع‌

 

یکی از روزنامه هائی که در زمان ناصرالدین شاه تأسیس شده و مدتی انتشار یافته روزنامه اطلاع است. انتشار این روزنامه و سایر روزنامه‌های نیم رسمی دولتی که در زمان شاه مذکور منتشر می‌شده به عهده وزارت انطباعات و بنابراین وزیر انطباعات وقت مدیر روزنامه نیز بوده منتهی اداره مخصوصی در وزارت انطباعات به نام اداره روزنامجات دولتی بوده که اعضای آن عبارت از نویسندگان و مترجمین و نقاشان و مباشرین مطابع دولتی بوده‌اند. انتشار روزنامه اطلاع مصادف به وزارت انطباعات محمد حسن خان صنیع الدوله بوده و چون در همین تاریخ؛ ، روزنامه نیم رسمی دیگری به نام ایران نیز منتشر می‌شده لذا صنیع الدوله مدیر روزنامه اطلاع و ایران به شمار می‌رفته است. ناصرالدین شاه در اوایل سال ۱۲۸۸ قمری اداره امور روزنامه‌های دولتی را از علیقلی میرزا ملقب به اعتضاد السلطنه‌گرفت و به عهده محمد حسن خان ملقب به صنیع الدوله؛ واگذار نمود. صنیع الدوله در سال مذکور؛ به جای سه روزنامه دولتی و ملتی و علمی که در آن وقت منتشر می‌شد؛ روزنامه ایران را هفته سه شماره تأسیس نمود و هر سه روزنامه را تعطیل کرد تا سال ۱۲۹۸ قمری که علاوه بر روزنامه ایران: به منظور آگهی ایرانیان از اوضاع سیاست جهان روزنامه اطلاع را نیز تأسیس و منتشر ساخت. شماره اول روزنامه اطلاع روز دوشنبه ۲۷ ربیع الثانی ۱۲۹۸ قمری مطابق ۲۸ مارس ۱۸۸۱ میلادی؛ در چهار صفحه به قطع بزرگ. با خط نسخ و با چاپ سنگی؛ در مطبعه دولتی طبع و منتشر شده این روزنامه برا کسانیکه روزناه ایران را آبونه بوده مجانی داده می‌شده و برای غیر از صاحبان روزنامه ایران در طهران قیمت سالیانه هیجده هزار و در سایر ولایات نوزده هزار و پنجشاهی بوده روزنامه اطلاع هفتگی و شماره دوم آن در تاریخ دوشنبه چهارم جمادی الاولی ۱۲۹۸ قمری منتشر شده است.

منبع: ص‍در ه‍اش‍م‍ی، م. (1363). ت‍اری‍خ‌ ج‍رای‍د و م‍ج‍لات‌ ای‍ران. اص‍ف‍ه‍ان‌‬‏‫: ک‍م‍ال‌‬‏‫‏‏.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • اطلاع‌.شماره 373 

  اع‍ت‍م‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌. م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ اعتمادالسلطنه مجیرالدوله‌مستوفی، محمد‌باقر، مدیرمسئول (مطبعه دارال‍خ‍لاف‍ه‌, 1311)

 • اطلاع‌.شماره 372 

  اع‍ت‍م‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌. م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ اعتمادالسلطنه مجیرالدوله‌مستوفی، محمد‌باقر، مدیرمسئول (مطبعه دارال‍خ‍لاف‍ه‌, 1311)

 • اطلاع‌.شماره 370 

  اع‍ت‍م‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌. م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ اعتمادالسلطنه مجیرالدوله‌مستوفی، محمد‌باقر، مدیرمسئول (مطبعه دارال‍خ‍لاف‍ه‌, 1311)

 • اطلاع‌.شماره 365 

  اع‍ت‍م‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌. م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ اعتمادالسلطنه مجیرالدوله‌مستوفی، محمد‌باقر، مدیرمسئول (مطبعه دارال‍خ‍لاف‍ه‌, 1311)

 • اطلاع‌.شماره 366 

  اع‍ت‍م‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌. م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ اعتمادالسلطنه مجیرالدوله‌مستوفی، محمد‌باقر، مدیرمسئول (مطبعه دارال‍خ‍لاف‍ه‌, 1311)

 • اطلاع‌.شماره 363 

  اع‍ت‍م‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌. م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ اعتمادالسلطنه مجیرالدوله‌مستوفی، محمد‌باقر، مدیرمسئول (مطبعه دارال‍خ‍لاف‍ه‌, 1311)

 • اطلاع‌.شماره 357 

  اع‍ت‍م‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌. م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ اعتمادالسلطنه مجیرالدوله‌مستوفی، محمد‌باقر، مدیرمسئول (مطبعه دارال‍خ‍لاف‍ه‌, 1311)

 • اطلاع‌.شماره 360 

  اع‍ت‍م‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌. م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ اعتمادالسلطنه مجیرالدوله‌مستوفی، محمد‌باقر، مدیرمسئول (مطبعه دارال‍خ‍لاف‍ه‌, 1311)

 • اطلاع‌.شماره 354 

  اع‍ت‍م‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌. م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ اعتمادالسلطنه مجیرالدوله‌مستوفی، محمد‌باقر، مدیرمسئول (مطبعه دارال‍خ‍لاف‍ه‌, 1311)

 • اطلاع‌.شماره 356 

  اع‍ت‍م‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌. م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ اعتمادالسلطنه مجیرالدوله‌مستوفی، محمد‌باقر، مدیرمسئول (مطبعه دارال‍خ‍لاف‍ه‌, 1311)

 • اطلاع‌.شماره 353 

  اع‍ت‍م‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌. م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ اعتمادالسلطنه مجیرالدوله‌مستوفی، محمد‌باقر، مدیرمسئول (مطبعه دارال‍خ‍لاف‍ه‌, 1311)

 • اطلاع‌.شماره 347 

  اع‍ت‍م‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌. م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ اعتمادالسلطنه مجیرالدوله‌مستوفی، محمد‌باقر، مدیرمسئول (مطبعه دارال‍خ‍لاف‍ه‌, 1311)

 • اطلاع‌.شماره 345 

  اع‍ت‍م‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌. م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ اعتمادالسلطنه مجیرالدوله‌مستوفی، محمد‌باقر، مدیرمسئول (مطبعه دارال‍خ‍لاف‍ه‌, 1311)

 • اطلاع‌.شماره 339 

  اع‍ت‍م‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌. م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ اعتمادالسلطنه مجیرالدوله‌مستوفی، محمد‌باقر، مدیرمسئول (مطبعه دارال‍خ‍لاف‍ه‌, 1311)

 • اطلاع‌.شماره 335 

  اع‍ت‍م‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌. م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ اعتمادالسلطنه مجیرالدوله‌مستوفی، محمد‌باقر، مدیرمسئول (مطبعه دارال‍خ‍لاف‍ه‌, 1311)

 • اطلاع‌.شماره 334 

  اع‍ت‍م‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌. م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ اعتمادالسلطنه مجیرالدوله‌مستوفی، محمد‌باقر، مدیرمسئول (مطبعه دارال‍خ‍لاف‍ه‌, 1311)

 • اطلاع‌.شماره 343 

  اع‍ت‍م‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌. م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ اعتمادالسلطنه مجیرالدوله‌مستوفی، محمد‌باقر، مدیرمسئول (مطبعه دارال‍خ‍لاف‍ه‌, 1311-08-17)

 • اطلاع‌.شماره 325 

  اع‍ت‍م‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌. م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ اعتمادالسلطنه مجیرالدوله‌مستوفی، محمد‌باقر، مدیرمسئول (مطبعه دارال‍خ‍لاف‍ه‌, 1310-10-29)

 • اطلاع‌.شماره 251 

  اع‍ت‍م‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌. م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ اعتمادالسلطنه مجیرالدوله‌مستوفی، محمد‌باقر، مدیرمسئول (مطبعه دارال‍خ‍لاف‍ه‌, 1307-07-10)

 • اطلاع‌.شماره 250 

  اع‍ت‍م‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌. م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی‌، م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌؛ اعتمادالسلطنه مجیرالدوله‌مستوفی، محمد‌باقر، مدیرمسئول (مطبعه دارال‍خ‍لاف‍ه‌, 1307-07-02)

View more