بشارت

 

روزنامه بشارت به مدیری «شیخ محمد علی مدیر مدرسه مظفری» در شهر مشهد تأسیس و شماره چهارم آن در تاریخ ۲۰ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری منتشر شده است. هر شماره روزنامه در چهار صفحه به قطع ۶/۵ در ۱۳ سانتیمتر طبع شده و وجه اشتراک آن بدین قرار است: در مشهد ۱۲ قران؛ در سایر شهرهای ایران ۱۵ قران، در روسیه و ترکستان چهار منات، هندوستان و چین ۲۴ قران؛ افغانستان ۲۰ قران، ترکیه و مصر ۲۰ قران. برون در کتاب مطبوعات و شعر فارسی «ص ۵۵» می‌نویسد: من نمرات ۴، ۱۳، ۱۴، ۱۸، و ۲۲ این روزنامه را در دست دارم و ظاهرا انتشار آن در سال ۱۳۲۶ قمری پایان یافته است.

منبع: ص‍در ه‍اش‍م‍ی، م. (1363). ت‍اری‍خ‌ ج‍رای‍د و م‍ج‍لات‌ ای‍ران. اص‍ف‍ه‍ان‌‬‏‫: ک‍م‍ال‌‬‏‫‏‏.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • ب‍ش‍ارت‌.شماره 28 

  ب‍ش‍ارت‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، م‍دی‍ر م‍س‍ئ‍ول‌؛ ب‍ش‍ارت‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، س‍ردب‍ی‍ر؛ بشارت، علی‌خان، سردبیر ([دار‌ال‍طب‍اع‍ه‌ طوس‌], 1325-05-22)

 • ب‍ش‍ارت‌.شماره 26 

  ب‍ش‍ارت‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، م‍دی‍ر م‍س‍ئ‍ول‌؛ ب‍ش‍ارت‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، س‍ردب‍ی‍ر؛ بشارت، علی‌خان، سردبیر ([دار‌ال‍طب‍اع‍ه‌ طوس‌], 1325-05-08)

 • ب‍ش‍ارت‌.شماره 27 

  ب‍ش‍ارت‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، م‍دی‍ر م‍س‍ئ‍ول‌؛ ب‍ش‍ارت‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، س‍ردب‍ی‍ر؛ بشارت، علی‌خان، سردبیر ([دار‌ال‍طب‍اع‍ه‌ طوس‌], 1325-05-15)

 • ب‍ش‍ارت‌.شماره 25 

  ب‍ش‍ارت‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، م‍دی‍ر م‍س‍ئ‍ول‌؛ ب‍ش‍ارت‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، س‍ردب‍ی‍ر؛ بشارت، علی‌خان، سردبیر ([دار‌ال‍طب‍اع‍ه‌ طوس‌], 1325-05-01)

 • ب‍ش‍ارت‌.شماره 24 

  ب‍ش‍ارت‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، م‍دی‍ر م‍س‍ئ‍ول‌؛ ب‍ش‍ارت‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، س‍ردب‍ی‍ر؛ بشارت، علی‌خان، سردبیر ([دار‌ال‍طب‍اع‍ه‌ طوس‌], 1325-04-24)

 • ب‍ش‍ارت‌.شماره 23 

  ب‍ش‍ارت‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، م‍دی‍ر م‍س‍ئ‍ول‌؛ ب‍ش‍ارت‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، س‍ردب‍ی‍ر؛ بشارت، علی‌خان، سردبیر ([دار‌ال‍طب‍اع‍ه‌ طوس‌], 1325-04-17)

 • ب‍ش‍ارت‌.شماره 22 

  ب‍ش‍ارت‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، م‍دی‍ر م‍س‍ئ‍ول‌؛ ب‍ش‍ارت‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، س‍ردب‍ی‍ر؛ بشارت، علی‌خان، سردبیر ([دار‌ال‍طب‍اع‍ه‌ طوس‌], 1325-04-10)

 • ب‍ش‍ارت‌.شماره 19 

  ب‍ش‍ارت‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، م‍دی‍ر م‍س‍ئ‍ول‌؛ ب‍ش‍ارت‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، س‍ردب‍ی‍ر؛ بشارت، علی‌خان، سردبیر ([دار‌ال‍طب‍اع‍ه‌ طوس‌], 1325-03-20)

 • ب‍ش‍ارت‌.شماره 21 

  ب‍ش‍ارت‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، م‍دی‍ر م‍س‍ئ‍ول‌؛ ب‍ش‍ارت‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، س‍ردب‍ی‍ر؛ بشارت، علی‌خان، سردبیر ([دار‌ال‍طب‍اع‍ه‌ طوس‌], 1325-04-05)

 • ب‍ش‍ارت‌.شماره 20 

  ب‍ش‍ارت‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، م‍دی‍ر م‍س‍ئ‍ول‌؛ ب‍ش‍ارت‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، س‍ردب‍ی‍ر؛ بشارت، علی‌خان، سردبیر ([دار‌ال‍طب‍اع‍ه‌ طوس‌], 1325-03-27)

 • ب‍ش‍ارت‌.شماره 17 

  ب‍ش‍ارت‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، م‍دی‍ر م‍س‍ئ‍ول‌؛ ب‍ش‍ارت‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، س‍ردب‍ی‍ر؛ بشارت، علی‌خان، سردبیر ([دار‌ال‍طب‍اع‍ه‌ طوس‌], 1325-02-29)

 • ب‍ش‍ارت‌.شماره 16 

  ب‍ش‍ارت‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، م‍دی‍ر م‍س‍ئ‍ول‌؛ ب‍ش‍ارت‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، س‍ردب‍ی‍ر؛ بشارت، علی‌خان، سردبیر ([دار‌ال‍طب‍اع‍ه‌ طوس‌], 1325-02-22)

 • ب‍ش‍ارت‌.شماره 14 

  ب‍ش‍ارت‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، م‍دی‍ر م‍س‍ئ‍ول‌؛ ب‍ش‍ارت‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر، س‍ردب‍ی‍ر؛ بشارت، علی‌خان، سردبیر ([دار‌ال‍طب‍اع‍ه‌ طوس‌], 1325-02-08)