بشارت

 

روزنامه بشارت به مدیری «شیخ محمد علی مدیر مدرسه مظفری» در شهر مشهد تأسیس و شماره چهارم آن در تاریخ ۲۰ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری منتشر شده است. هر شماره روزنامه در چهار صفحه به قطع ۶/۵ در ۱۳ سانتیمتر طبع شده و وجه اشتراک آن بدین قرار است: در مشهد ۱۲ قران؛ در سایر شهرهای ایران ۱۵ قران، در روسیه و ترکستان چهار منات، هندوستان و چین ۲۴ قران؛ افغانستان ۲۰ قران، ترکیه و مصر ۲۰ قران. برون در کتاب مطبوعات و شعر فارسی «ص ۵۵» می‌نویسد: من نمرات ۴، ۱۳، ۱۴، ۱۸، و ۲۲ این روزنامه را در دست دارم و ظاهرا انتشار آن در سال ۱۳۲۶ قمری پایان یافته است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • بشارت.شماره 18 

  بشارت، علی‌خان، سردبیر؛ بشارت، محمدباقر، سردبیر؛ بشارت، محمدعلی، مدیر مسئول ([دارالطباعه طوس], 1325-03-13)

 • بشارت.شماره 15 

  بشارت، علی‌خان، سردبیر؛ بشارت، محمدباقر، سردبیر؛ بشارت، محمدعلی، مدیر مسئول ([دارالطباعه طوس], 1325-02-15)

 • بشارت.شماره 13 

  بشارت، علی‌خان، سردبیر؛ بشارت، محمدباقر، سردبیر؛ بشارت، محمدعلی، مدیر مسئول ([دارالطباعه طوس], 1325-02-01)

 • بشارت.شماره 12 

  بشارت، علی‌خان، سردبیر؛ بشارت، محمدباقر، سردبیر؛ بشارت، محمدعلی، مدیر مسئول ([دارالطباعه طوس], 1325-01-24)

 • بشارت.شماره 11 

  بشارت، علی‌خان، سردبیر؛ بشارت، محمدباقر، سردبیر؛ بشارت، محمدعلی، مدیر مسئول ([دارالطباعه طوس], 1325-01-10)

 • بشارت.شماره 9 

  بشارت، علی‌خان، سردبیر؛ بشارت، محمدباقر، سردبیر؛ بشارت، محمدعلی، مدیر مسئول ([دارالطباعه طوس], 1324-12-25)

 • بشارت.شماره 10 

  بشارت، علی‌خان، سردبیر؛ بشارت، محمدباقر، سردبیر؛ بشارت، محمدعلی، مدیر مسئول ([دارالطباعه طوس], 1325-01-03)

 • بشارت.شماره 8 

  بشارت، علی‌خان، سردبیر؛ بشارت، محمدباقر، سردبیر؛ بشارت، محمدعلی، مدیر مسئول ([دارالطباعه طوس], 1324-12-18)

 • بشارت.شماره 7 

  بشارت، علی‌خان، سردبیر؛ بشارت، محمدباقر، سردبیر؛ بشارت، محمدعلی، مدیر مسئول ([دارالطباعه طوس], 1324-12-11)

 • بشارت.شماره 6 

  بشارت، علی‌خان، سردبیر؛ بشارت، محمدباقر، سردبیر؛ بشارت، محمدعلی، مدیر مسئول ([دارالطباعه طوس], 1324-12-04)

 • بشارت.شماره 5 

  بشارت، علی‌خان، سردبیر؛ بشارت، محمدباقر، سردبیر؛ بشارت، محمدعلی، مدیر مسئول ([دارالطباعه طوس], 1324-11-27)

 • بشارت.شماره 4 

  بشارت، علی‌خان، سردبیر؛ بشارت، محمدباقر، سردبیر؛ بشارت، محمدعلی، مدیر مسئول ([دارالطباعه طوس], 1324-11-20)

 • بشارت.شماره 2 

  بشارت، علی‌خان، سردبیر؛ بشارت، محمدباقر، سردبیر؛ بشارت، محمدعلی، مدیر مسئول ([دارالطباعه طوس], 1324-11-01)

 • بشارت.شماره 3 

  بشارت، علی‌خان، سردبیر؛ بشارت، محمدباقر، سردبیر؛ بشارت، محمدعلی، مدیر مسئول ([دارالطباعه طوس], 1324-11-13)

 • بشارت.شماره 1 

  بشارت، علی‌خان، سردبیر؛ بشارت، محمدباقر، سردبیر؛ بشارت، محمدعلی، مدیر مسئول ([دارالطباعه طوس], 1324-10-23)

 • بشارت.شماره 28 

  بشارت، محمدعلی، مدیر مسئول‌؛ بشارت، محمدباقر، سردبیر؛ بشارت، علی‌خان، سردبیر ([دار‌الطباعه طوس], 1325-05-22)

 • بشارت.شماره 26 

  بشارت، محمدعلی، مدیر مسئول‌؛ بشارت، محمدباقر، سردبیر؛ بشارت، علی‌خان، سردبیر ([دار‌الطباعه طوس], 1325-05-08)

 • بشارت.شماره 27 

  بشارت، محمدعلی، مدیر مسئول‌؛ بشارت، محمدباقر، سردبیر؛ بشارت، علی‌خان، سردبیر ([دار‌الطباعه طوس], 1325-05-15)

 • بشارت.شماره 24 

  بشارت، محمدعلی، مدیر مسئول‌؛ بشارت، محمدباقر، سردبیر؛ بشارت، علی‌خان، سردبیر ([دار‌الطباعه طوس], 1325-04-24)

 • بشارت.شماره 25 

  بشارت، محمدعلی، مدیر مسئول‌؛ بشارت، محمدباقر، سردبیر؛ بشارت، علی‌خان، سردبیر ([دار‌الطباعه طوس], 1325-05-01)

View more