کرمانشاه‌

 

روزنامه هفتگی کرمانشاه در شهر کرمانشاه به مدیری (فصیح المتکلمین) تأسیس و در سال ۱۳۲۷ قمری منتشر شده است. شماره اول روزنامه کرمانشاه در تاریخ سوم ذیقعده ۱۳۲۷ قمری انتشار یافته و پس از سه ماه که غیر مرتب این روزنامه نشر شده توقیف گردیده است. برون در کتاب مطبوعات و شعر فارسی (ص ۱۲۶) می‌نویسذ من نمره ۱۱ کرمانشاه را دارم. این نمره در چهار صفحه به قطع ۱۲ در ۸ و یک چهارم طبع شده و در تاریخ هفتم ذیحجه ۱۳۲۷ قمری منتشر شده است. وجه اشتراک سالیانه روزنامه درکرمانشاه ۱۲ قران، در سایر شهرها ۱۶ قران و در خارج ایران ۸ فرانک. روزنامه کرمانشاه بار دیگر در شهر کرمانشاه به مدیر مسئول و نگارندگی آقای (فرج‌الله کاویانی) تأسیس و در سال ۱۳۰۴ شمسی منتشر گردیده و شماره اول این دوره در آبان ماه سال مذکور بوده است. در عنوان روزنامه در این دوره نوشته است: «مؤسه مرحوم میرزا احمد خان وزیری مرحوم فصیح المتکلمین. مدیر و نگارنده مسئول: ف. کاویانی» روزنامه کرمانشاه در این دوره نیز پس از مدتی که از انتشار آن‌گذشته تعطیل و مجددا در سال ۱۳۰۹ شمسی به مدیری آقای فرج‌الله کاویانی پا یه دایره انتشارگذاشته است در این دوره که در حقیقت دوره سوم روزنامه کرمانشاه است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • کرمانشاه.شماره 11 

  کرمانشاهی، فصیح‌المتکلمین، مدیر‌مسئول‌ (مطبعه شرافت احمدی, 1327-12-07)

 • کرمانشاه.شماره 10 

  کرمانشاهی، فصیح‌المتکلمین، مدیر‌مسئول‌ (مطبعه شرافت احمدی, 1327-11-09)

 • کرمانشاه.شماره نامشخص 

  کرمانشاهی، فصیح‌المتکلمین، مدیر‌مسئول‌ (مطبعه شرافت احمدی, 1327-10-06)

 • کرمانشاه.شماره نامشخص 

  کرمانشاهی، فصیح‌المتکلمین، مدیر‌مسئول‌ (مطبعه شرافت احمدی, 1327-09-25)

 • کرمانشاه.شماره 5 

  کرمانشاهی، فصیح‌المتکلمین، مدیر‌مسئول‌ (مطبعه شرافت احمدی, 1327-09-12)

 • کرمانشاه.شماره 4 

  کرمانشاهی، فصیح‌المتکلمین، مدیر‌مسئول‌ (مطبعه شرافت احمدی, 1327-08-30)

 • کرمانشاه.شماره 2 

  کرمانشاهی، فصیح‌المتکلمین، مدیر‌مسئول‌ (مطبعه شرافت احمدی, 1327-08-16)

 • کرمانشاه.شماره 3 

  کرمانشاهی، فصیح‌المتکلمین، مدیر‌مسئول‌ (مطبعه شرافت احمدی, 1327-08-23)

 • کرمانشاه.شماره 1 

  کرمانشاهی، فصیح‌المتکلمین، مدیر‌مسئول‌ (مطبعه شرافت احمدی, 1327-08-11)

 • کرمانشاه.شماره 26 

  کرمانشاهی، فصیح‌المتکلمین، مدیر‌مسئول‌ (مطبعه شرافت احمدی, 1328-07-04)

 • کرمانشاه.شماره 25 

  کرمانشاهی، فصیح‌المتکلمین، مدیر‌مسئول‌ (مطبعه شرافت احمدی, 1328-06-26)

 • کرمانشاه.شماره 24 

  کرمانشاهی، فصیح‌المتکلمین، مدیر‌مسئول‌ (مطبعه شرافت احمدی, 1328-06-19)

 • کرمانشاه.شماره 23 

  کرمانشاهی، فصیح‌المتکلمین، مدیر‌مسئول‌ (مطبعه شرافت احمدی, 1328-06-10)

 • کرمانشاه.شماره 22 

  کرمانشاهی، فصیح‌المتکلمین، مدیر‌مسئول‌ (مطبعه شرافت احمدی, 1328-06-01)

 • کرمانشاه.شماره 21 

  کرمانشاهی، فصیح‌المتکلمین، مدیر‌مسئول‌ (مطبعه شرافت احمدی, 1328-05-23)

 • کرمانشاه.شماره 20 

  کرمانشاهی، فصیح‌المتکلمین، مدیر‌مسئول‌ (مطبعه شرافت احمدی, 1328-05-16)

 • کرمانشاه.شماره 19 

  کرمانشاهی، فصیح‌المتکلمین، مدیر‌مسئول‌ (مطبعه شرافت احمدی, 1328-04-28)

 • کرمانشاه.شماره 18 

  کرمانشاهی، فصیح‌المتکلمین، مدیر‌مسئول‌ (مطبعه شرافت احمدی, 1328-04-10)

 • کرمانشاه.شماره 17 

  کرمانشاهی، فصیح‌المتکلمین، مدیر‌مسئول‌ (مطبعه شرافت احمدی, 1328-04-03)

 • کرمانشاه.شماره 16 

  کرمانشاهی، فصیح‌المتکلمین، مدیر‌مسئول‌ (مطبعه شرافت احمدی, 1328-03-26)

View more