ن‍س‍ی‍م‌ ش‍م‍ال‌

 

روزنامه نسیم شمال در شهر رشت به مدیری (سیداشرف) تأسیس و در سال ۱۳۲۵ قمری منتشر شده است. این روزنامه معمولا در چهار صفحه به قطع وزیری و با چاپ سربی در(رشت مطبعه عرةالوثقی) طبع گردیده شماره اول آن در تاریخ ۲ شعبان ۱۳۲۵ قمری منتشر گردیده است. نسیم شمال روزنامه‌ای است ادبی و مندرجات آن اشعاری است اثر طبع مدیر روزنامه (اشرف الحسینی) انتقادی که بعنوان (ادبیات ) چاپ شده است. اسم روزنامه به خط شبیه به خط شکسته و سال انتشار آن در تهران (۱۳۳۳ قمری) در داخل آن چاپ شده است. و نیز جمله (امن یجیب المضطر اذا دعاء) در بالای عنوان روزنامه درج است محل اداره مدتی: لاله زار کوچه حاج باقر صراف دائره توزیع کل جراید بوده، عنوان تلگرافی (نسیم شمال) قیمت تک شماره آن از شش تا هشت شاهی و پس از یک هفته یک قران است طرز انتشار روزنامه هفتگی بوده روزهای جمعه طبع و توزیع می‌شده است. نسیم شمال به علت اشمال آن بر اشعار سهل و روان در میان طبقه سوم به خصوص خواننده فراوان داشته و مردم اشعار آن را در مجالس بزم و طرب می‌خوانده‌اند.

منبع: ص‍در ه‍اش‍م‍ی، م. (1363). ت‍اری‍خ‌ ج‍رای‍د و م‍ج‍لات‌ ای‍ران. اص‍ف‍ه‍ان‌‬‏‫: ک‍م‍ال‌‬‏‫‏‏.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • ن‍س‍ی‍م‌ ش‍م‍ال‌.شماره 30 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ۱۲۴۹؟ -۱۳۱۳، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌, 1335-09-01)

 • ن‍س‍ی‍م‌ ش‍م‍ال‌.شماره 29 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ۱۲۴۹؟ -۱۳۱۳، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌, 1335-08-23)

 • ن‍س‍ی‍م‌ ش‍م‍ال‌.شماره 28 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ۱۲۴۹؟ -۱۳۱۳، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌, 1335-08-15)

 • ن‍س‍ی‍م‌ ش‍م‍ال‌.شماره 27 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ۱۲۴۹؟ -۱۳۱۳، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌, 1335-08-02)

 • ن‍س‍ی‍م‌ ش‍م‍ال‌.شماره 26 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ۱۲۴۹؟ -۱۳۱۳، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌, 1335-07-19)

 • ن‍س‍ی‍م‌ ش‍م‍ال‌.شماره 24 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ۱۲۴۹؟ -۱۳۱۳، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌, 1335-06-18)

 • ن‍س‍ی‍م‌ ش‍م‍ال‌.شماره 22 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ۱۲۴۹؟ -۱۳۱۳، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌, 1335-05-27)

 • ن‍س‍ی‍م‌ ش‍م‍ال‌.شماره 21 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ۱۲۴۹؟ -۱۳۱۳، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌, 1335-05-14)

 • ن‍س‍ی‍م‌ ش‍م‍ال‌.شماره 18 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ۱۲۴۹؟ -۱۳۱۳، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌, 1335-01-19)

 • ن‍س‍ی‍م‌ ش‍م‍ال‌.شماره 19 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ۱۲۴۹؟ -۱۳۱۳، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌, 1335-04-15)

 • ن‍س‍ی‍م‌ ش‍م‍ال‌.شماره 17 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ۱۲۴۹؟ -۱۳۱۳، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌, 1334-12-23)

 • ن‍س‍ی‍م‌ ش‍م‍ال‌.شماره 16 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ۱۲۴۹؟ -۱۳۱۳، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌, 1334-12-10)

 • ن‍س‍ی‍م‌ ش‍م‍ال‌.شماره 14 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ۱۲۴۹؟ -۱۳۱۳، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌, 1334-11-09)

 • ن‍س‍ی‍م‌ ش‍م‍ال‌.شماره 15 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ۱۲۴۹؟ -۱۳۱۳، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌, 1334-11-23)

 • ن‍س‍ی‍م‌ ش‍م‍ال‌.شماره 13 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ۱۲۴۹؟ -۱۳۱۳، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌, 1334-10-11)

 • ن‍س‍ی‍م‌ ش‍م‍ال‌.شماره 12 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ۱۲۴۹؟ -۱۳۱۳، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌, 1334-09-27)

 • ن‍س‍ی‍م‌ ش‍م‍ال‌.شماره 11 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ۱۲۴۹؟ -۱۳۱۳، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌, 1334-09-13)

 • ن‍س‍ی‍م‌ ش‍م‍ال‌.شماره 9 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ۱۲۴۹؟ -۱۳۱۳، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌, 1334-08-28)

 • ن‍س‍ی‍م‌ ش‍م‍ال‌.شماره 10 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ۱۲۴۹؟ -۱۳۱۳، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌, 1334-09-06)

 • ن‍س‍ی‍م‌ ش‍م‍ال‌.شماره 8 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اش‍رف‌ال‍دی‍ن‌، ۱۲۴۹؟ -۱۳۱۳، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ ک‍ل‍ی‍م‍ی‍ان‌, 1334-08-21)

View more