آهنگ

 

شماره اول سال اول روزنامه آهنگ در چهار صفحه به قطع بزرگ در مطبعه سربی (سعادت) در طهران چاپ و در روز سه شنبه ۲۳ جمادی الاول ۱۳۴۲ قمری مطابق ۱۰ برج جدی ۱۳۰۲ شمسی منتشر شده است. محل اداره: طهران خیابان چراغ برق، کوچه محله عربها صاحب امتیاز روزنامه «عبدالعلی» و مؤسس و مدیر آن (میرزا حسینخان ابصری) است. عنوان تلگرافی: آهنگ. آهنگ هفتگی بوده و روزهای سه شنبه در هر هفته طبع و منتشر می‌شده؛ قیمت اشتراک آن در داخله یک ساله ۵۰ قران، ششماهه ۲۵ قران، خارجه به اضافه اجرت پست. برای کارگران و محصلین یک ساله ۲۵ قران. تک شماره شش شاهی. اسم روزنامه «آهنگ» بخط نستعلیق درشت و در زیر آن سال ۱۳۴۲ که سال تأسیس روزنامه می‌باشد و نیز در بالای اسم روزنامه جمله (مسلک این روزنامه دفاع از حقوق عوام است)چاپ گردیده است. مقاله افتتاحی روزنامه تحت عنوان (آهنگ ما - یا مرام آهنگ) نوشته شده و بدین قسم شروع می‌شود: «آهنگ ما و حرام آهنگ بیداری خفتگان و هشیاری غفلت زدگان و حفظ و صیانت حیثیات و شئون جماعت است. امروز که ما به دایره مطبوعات قدم‌گذارده و مرام خود را بطور کلی در جملات کوچک فوق معرفی کرده و در نزد خوانندگان این نامه وجدانا تعهد می‌کنیم که از لغزشهای قلمی جلوگیری نموده و نگذاریم برخلاف واقع و حقیقت چیزی در این جریده درج شود و نیز موفقیت خود را در ایفای این تعهد از خداوند مسئلت کرده و می‌کنیم. محرک ما در انتشار این نامه احساسات بی آلایشی است که محتویات....»

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

  • آهنگ. شماره 1 

    ابصری، حسین، مدیرمسئول؛ عبدالعلی، مؤسس و صاحب امتیاز (مطبعه سعادت, 1342-05-23)

  • آهنگ.شماره 1 

    عبدالعلی، مؤسس و صاحب امتیاز؛ ابصری، حسین، مدیرمسئول‌ (مطبعه سعادت‌, 1342-05-25)