روزنامه م‍ل‍ت‍ی‌

 

روزنامه ملتی در تهران با چاپ سنگی در تحت اداره (علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه) تأسیس و بطور ماهانه در سال ۱۲۸۳ قمری منتشر شده به اسم (روزنامه ملت سنیه ایران) انتشار یافته و بعد منقطع گردیده و پس از دو ماه باز به همان عنوان در تاریخ جمعه چهاردهم ربیع الاول ۱۲۸۳ قمری منتشر گردیده و از شماره سوم به اسم (روزنامه ملتی) موسوم گردیه و جمعا از این روزنامه به غیر از شماره اول که مورخ ۱۵ محرم می‌باشد، ۳۴نمره از آن نشر شده و آخرین شماره آن در تاریخ یوم جمعه بیستم شهر جمادی الاخر ۱۲۸۷ قمری منتشر گردیده قیمت سالیانه روزنامه به انضمام روزنامه دولتی و علمی سه تومان و شش هزار دینار بوده و در مطبعه سنگی (دارالخلافه ناصره درکارخانه دراالانطباع دولتی در مدرسه مبارکه دالفنون) طبع شده است. عده صفحات روزنامه از ۵ تا ۷ به قطع ۲۲ در ۳۴ سانتیمتر می‌باشد و هر صفحه آن مشتمل بر ۲۵ سطر به خط نستعلیق ریز است. سرلوحه روزنمه عبارت از دورنمای مسجد شاه تهران است که در زیر آن (مسجدشاه) نوشته شده و این سرلوحه در تمام سی و چهار نمره موجود است. درنمره اول این عبارت به خط نستعلیق زیر درزیر سرلوحه نوشده است: «از جانب سنی الجوانب همایون شاهنشاهی خلدالله ملکه و سلطانه امر و مقرر است که روزنامه ملتی بر سبیل آزادی نگارش باید تا خاص و عام از فواید آن بهره یابند». مندرجات روزنامه ملتی اغلب مربوط به شرح حال شعرای قدیم و جدید ایران و در بعضی از نمرات آن آگاهی مختصری از وقایع دربار در آن درج شده است.

منبع: ص‍در ه‍اش‍م‍ی، م. (1363). ت‍اری‍خ‌ ج‍رای‍د و م‍ج‍لات‌ ای‍ران. اص‍ف‍ه‍ان‌‬‏‫: ک‍م‍ال‌‬‏‫‏‏.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • روزنامه م‍ل‍ت‍ی‌.شماره 30 

  اع‍ت‍ض‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌، ع‍ل‍ی‌ق‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ف‍ت‍ح‌ع‍ل‍ی‌، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق‌.، م‍دی‍ر (م‍طبعه‌ دارال‍خ‍لاف‍ه‌ طهران, 1286-07-02)

 • روزنامه م‍ل‍ت‍ی‌.شماره 24 

  اع‍ت‍ض‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌، ع‍ل‍ی‌ق‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ف‍ت‍ح‌ع‍ل‍ی‌، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق‌.، م‍دی‍ر (م‍طبعه‌ دارال‍خ‍لاف‍ه‌ طهران, 1285-09-24)

 • روزنامه م‍ل‍ت‍ی‌.شماره 26 

  اع‍ت‍ض‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌، ع‍ل‍ی‌ق‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ف‍ت‍ح‌ع‍ل‍ی‌، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق‌.، م‍دی‍ر (م‍طبعه‌ دارال‍خ‍لاف‍ه‌ طهران, 1285-12-19)

 • روزنامه م‍ل‍ت‍ی‌.شماره 27 

  اع‍ت‍ض‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌، ع‍ل‍ی‌ق‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ف‍ت‍ح‌ع‍ل‍ی‌، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق‌.، م‍دی‍ر (م‍طبعه‌ دارال‍خ‍لاف‍ه‌ طهران, 1286-02-16)

 • روزنامه م‍ل‍ت‍ی‌.شماره 12 

  اع‍ت‍ض‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌، ع‍ل‍ی‌ق‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ف‍ت‍ح‌ع‍ل‍ی‌، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق‌.، م‍دی‍ر (م‍طبعه‌ دارال‍خ‍لاف‍ه‌ طهران, 1284-04-08)

 • روزنامه م‍ل‍ت‍ی‌.شماره 21 

  اع‍ت‍ض‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌، ع‍ل‍ی‌ق‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ف‍ت‍ح‌ع‍ل‍ی‌، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق‌.، م‍دی‍ر (م‍طبعه‌ دارال‍خ‍لاف‍ه‌ طهران, 1285-04-03)

 • روزنامه م‍ل‍ت‍ی‌.شماره 14 

  اع‍ت‍ض‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌، ع‍ل‍ی‌ق‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ف‍ت‍ح‌ع‍ل‍ی‌، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق‌.، م‍دی‍ر (م‍طبعه‌ دارال‍خ‍لاف‍ه‌ طهران, 1284-12-23)

 • روزنامه م‍ل‍ت‍ی‌.شماره 19 

  اع‍ت‍ض‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌، ع‍ل‍ی‌ق‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ف‍ت‍ح‌ع‍ل‍ی‌، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق‌.، م‍دی‍ر (م‍طبعه‌ دارال‍خ‍لاف‍ه‌ طهران, 1285-01-21)

 • روزنامه م‍ل‍ت‍ی‌.شماره 20 

  اع‍ت‍ض‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌، ع‍ل‍ی‌ق‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ف‍ت‍ح‌ع‍ل‍ی‌، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق‌.، م‍دی‍ر (م‍طبعه‌ دارال‍خ‍لاف‍ه‌ طهران, 1285-02-13)

 • روزنامه م‍ل‍ت‍ی‌.شماره 33 

  اع‍ت‍ض‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌، ع‍ل‍ی‌ق‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ف‍ت‍ح‌ع‍ل‍ی‌، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق‌.، م‍دی‍ر (م‍طبعه‌ دارال‍خ‍لاف‍ه‌ طهران, 1287-05-07)

 • روزنامه م‍ل‍ت‍ی‌.شماره 34 

  اع‍ت‍ض‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌، ع‍ل‍ی‌ق‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ف‍ت‍ح‌ع‍ل‍ی‌، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق‌.، م‍دی‍ر (م‍طبعه‌ دارال‍خ‍لاف‍ه‌ طهران, 1287-06-20)

 • روزنامه م‍ل‍ت‍ی‌.شماره 4 

  اع‍ت‍ض‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌، ع‍ل‍ی‌ق‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ف‍ت‍ح‌ع‍ل‍ی‌، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق‌.، م‍دی‍ر (م‍طبعه‌ دارال‍خ‍لاف‍ه‌ طهران, 1283-07-01)

 • روزنامه م‍ل‍ت‍ی‌.شماره 32 

  اع‍ت‍ض‍اد‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌، ع‍ل‍ی‌ق‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ف‍ت‍ح‌ع‍ل‍ی‌، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق‌.، م‍دی‍ر (م‍طبعه‌ دارال‍خ‍لاف‍ه‌ طهران, 1287-02-18)