روزنامه ملتی‌

 

روزنامه ملتی در تهران با چاپ سنگی در تحت اداره (علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه) تأسیس و بطور ماهانه در سال ۱۲۸۳ قمری منتشر شده به اسم (روزنامه ملت سنیه ایران) انتشار یافته و بعد منقطع گردیده و پس از دو ماه باز به همان عنوان در تاریخ جمعه چهاردهم ربیع الاول ۱۲۸۳ قمری منتشر گردیده و از شماره سوم به اسم (روزنامه ملتی) موسوم گردیه و جمعا از این روزنامه به غیر از شماره اول که مورخ ۱۵ محرم می‌باشد، ۳۴نمره از آن نشر شده و آخرین شماره آن در تاریخ یوم جمعه بیستم شهر جمادی الاخر ۱۲۸۷ قمری منتشر گردیده قیمت سالیانه روزنامه به انضمام روزنامه دولتی و علمی سه تومان و شش هزار دینار بوده و در مطبعه سنگی (دارالخلافه ناصره درکارخانه دراالانطباع دولتی در مدرسه مبارکه دالفنون) طبع شده است. عده صفحات روزنامه از ۵ تا ۷ به قطع ۲۲ در ۳۴ سانتیمتر می‌باشد و هر صفحه آن مشتمل بر ۲۵ سطر به خط نستعلیق ریز است. سرلوحه روزنمه عبارت از دورنمای مسجد شاه تهران است که در زیر آن (مسجدشاه) نوشته شده و این سرلوحه در تمام سی و چهار نمره موجود است. درنمره اول این عبارت به خط نستعلیق زیر درزیر سرلوحه نوشده است: «از جانب سنی الجوانب همایون شاهنشاهی خلدالله ملکه و سلطانه امر و مقرر است که روزنامه ملتی بر سبیل آزادی نگارش باید تا خاص و عام از فواید آن بهره یابند». مندرجات روزنامه ملتی اغلب مربوط به شرح حال شعرای قدیم و جدید ایران و در بعضی از نمرات آن آگاهی مختصری از وقایع دربار در آن درج شده است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • روزنامه ملتی.شماره 21 

  اعتضادالسلطنه، علیقلی بن فتحعلی، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق.، مدیر (مطبعه دارالخلافه طهران, 1285-05-09)

 • روزنامه ملتی.شماره 25 

  اعتضادالسلطنه، علیقلی بن فتحعلی، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق.، مدیر (مطبعه دارالخلافه طهران, 1285-11-07)

 • روزنامه ملتی.شماره 23 

  اعتضادالسلطنه، علیقلی بن فتحعلی، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق.، مدیر (مطبعه دارالخلافه طهران, 1285-08-26)

 • روزنامه ملتی.شماره 22 

  اعتضادالسلطنه، علیقلی بن فتحعلی، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق.، مدیر (مطبعه دارالخلافه طهران, 1285-07-13)

 • روزنامه ملتی.شماره 18 

  اعتضادالسلطنه، علیقلی بن فتحعلی، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق.، مدیر (مطبعه دارالخلافه طهران, 1284-12-23)

 • روزنامه ملتی.شماره 17 

  اعتضادالسلطنه، علیقلی بن فتحعلی، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق.، مدیر (مطبعه دارالخلافه طهران, 1284-11-01)

 • روزنامه ملتی.شماره 16 

  اعتضادالسلطنه، علیقلی بن فتحعلی، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق.، مدیر (مطبعه دارالخلافه طهران, 1284-10-26)

 • روزنامه ملتی.شماره 15 

  اعتضادالسلطنه، علیقلی بن فتحعلی، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق.، مدیر (مطبعه دارالخلافه طهران, 1284-09-01)

 • روزنامه ملتی.شماره 14 

  اعتضادالسلطنه، علیقلی بن فتحعلی، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق.، مدیر (مطبعه دارالخلافه طهران, 1284-07-25)

 • روزنامه ملتی.شماره 13 

  اعتضادالسلطنه، علیقلی بن فتحعلی، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق.، مدیر (مطبعه دارالخلافه طهران, 1284-05-20)

 • روزنامه ملتی.شماره 10 

  اعتضادالسلطنه، علیقلی بن فتحعلی، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق.، مدیر (مطبعه دارالخلافه طهران, 1284-02-04)

 • روزنامه ملتی.شماره 11 

  اعتضادالسلطنه، علیقلی بن فتحعلی، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق.، مدیر (مطبعه دارالخلافه طهران, 1284-03-09)

 • روزنامه ملتی.شماره 9 

  اعتضادالسلطنه، علیقلی بن فتحعلی، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق.، مدیر (مطبعه دارالخلافه طهران, 1284-01-12)

 • روزنامه ملتی.شماره 8 

  اعتضادالسلطنه، علیقلی بن فتحعلی، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق.، مدیر (مطبعه دارالخلافه طهران, 1283-11-29)

 • روزنامه ملتی.شماره 7 

  اعتضادالسلطنه، علیقلی بن فتحعلی، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق.، مدیر (مطبعه دارالخلافه طهران, 1283-10-23)

 • روزنامه ملتی.شماره 6 

  اعتضادالسلطنه، علیقلی بن فتحعلی، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق.، مدیر (مطبعه دارالخلافه طهران, 1283-09-25)

 • روزنامه ملتی.شماره 5 

  اعتضادالسلطنه، علیقلی بن فتحعلی، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق.، مدیر (مطبعه دارالخلافه طهران, 1283-08-20)

 • روزنامه ملتی.شماره 3 

  اعتضادالسلطنه، علیقلی بن فتحعلی، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق.، مدیر (مطبعه دارالخلافه طهران, 1283-06-09)

 • روزنامه ملتی.شماره 31 

  اعتضادالسلطنه، علیقلی بن فتحعلی، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق.، مدیر (مطبعه دارالخلافه طهران, 1286-09-13)

 • روزنامه ملتی.شماره 29 

  اعتضادالسلطنه، علیقلی بن فتحعلی، ۱۲۳۴ - ۱۲۹۸ ق.، مدیر (مطبعه دارالخلافه طهران, 1286-06-11)

View more