س‍ب‍ی‍ل‌‌ال‍رش‍اد

 

روزنامه سبیل الرشاد در سال ۱۳۰۲ شمسی در طهران تاسیس و منتشر شده است.

منبع: ص‍در ه‍اش‍م‍ی، م. (1363). ت‍اری‍خ‌ ج‍رای‍د و م‍ج‍لات‌ ای‍ران. اص‍ف‍ه‍ان‌‬‏‫: ک‍م‍ال‌‬‏‫‏‏.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر