اتحاد اسلام‌

 

روزنامه اتحاد اسلام، در طهران، به مدیری و نویسندگی (شیخ حسین لنکرانی) تأسیس و شماره اول سال آن در چهار صفحه با قطع بزرگ و چاپ سنگی در روز شنبه ۲۶ شوال ۱۳۴۲ مطابق ۱۱ جوازی ۱۳۰۳ منتشر شده است. علت تأسیس و انتشار این روزنامه به قسمی که در سرمقاله شماره اول تحت عنوان (با اینکه مایل نبودم چرا حاضر شدم) ذکر شده از این قرار است «مجتمعین مسجد سلطانی (منظور مسجد شاه طهران است که در سال ۱۳۰۳ جمعی به عنوان نجات بین النهرین از مظالم انگلیسها؛ در اینجا مجتمع شده و از دولت جدا تقاضای کمک و همراهی می‌نمودند) که برای استخلاص حرمین و بین النهرین جمع شه بودند روزنامه لوای بین النهرین را تا شش شماره منتشر نموده ولی چون روزنامه مذکور نتوانست از همه جهت مظهر افکار جمعیت باشد، لذا از طرف جمعیت تعطیل و چون نامه‌هائی دائر بانتشار روزنامه رسید که باید حتما روزنامه منتشر شود؛ من بر خلاف نظر سابق خود حاضر شدم که جریده اتحاد اسلام راطبع و نشر نمایم. ما نیزبه پیروی از نظر مدیر روزنامه، این شماره را شماره اول ضبط کرده و تاریخ انتشار را؛ تاریخ این شماره دانسته‌ایم. مندرجات شماره اول پس از درج سرمقاله؛ عبارت از نطق خالصی میباشد که تمام صفحات ۳ و ۴ روزنامه را پرکرده است در حقیقت روزنامه اتحاد اسلام هم مانند لواء بین النهرین تحت نظر خالصی و برای ترویج و اشاعه افکار این مجتهد و مفتی تبعیدی بوده و به همین جهت می‌توان هر دوی این دو روزنامه را ناشر افکار شیخ مهدی خالصی دانست.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر