روزنامه وقایع اتفاقیه‌ [روزنامه]

 

روزنامه وقایع اتفاقیه به مدیری میرزا اجبار تذکره جی والد سعدالدوله و مباشرت و مترجمی (برجیس صاحب) و به تشویق و همت میرزا تقی خان امیرکبیر در تهران تأسیس و در سال ۱۲۶۷ قمری منتشر گردیده است. اولین شماره این روزنامه در روز جمعه پنجم شهر ربیع الثانی سال ۱۲۶۷ قمری انتشار یافته و در عنوان آن جمله (یا اسدالله الغالب) و شیر و خورشید رقم شده و در طرفین آن صورت دو درخت کشیده و در وسط ورق (روزنامچه اخبار دارالخلافه) نوشته شده و در زیر آن دستخطی از ناصرالدین شاه بدین مضمون چاپ کرده‌اند: «از آنجاکه همت حضرت اقدس شاهنشاهی مصروف تربیت اله ایران و استحضار و آگاهی آن‌ها از امورات داخله و وقایع خارجه است لهذا قرار شد که هفته به هفته احکام همایون و اخبار داخله مملکتی و غیره را که در دول دیگر کارت می‌نامند در دارالطباعة دولتی زده شود. در یوم جمعه پنجم شهر ربیع الثانی ایت‌ئیل ۱۲۶۷ به این کار شروع شد.» این روزنامه از شماره دوم به اسم (روزنامه وقایع اتفاقیه) در هر هفته تا شماره شانزدهم مورخ ۲۱ شهر رجب ۱۲۶۷ روزهای جمعه و از آن به بعد روزهای پنجشنبه مرتبا در چهار صفحه و گاهی در ۶ و ۸ صفحه انتشار یافته. و از این تاریخ تا سنه ۱۳۲۴ قمری پنجاه و هفت سال بالافطع و فصل انتشار یافته است. شماره ۴۷۱ به اسم (روزنامه وقایع یوم پنجشنبه ۲۶ شهر محرم مطابق سال پیچی‌ئیل سنه ۱۲۷۷) و شماره ۴۷۲ بنام (روزنامه دولت علیه ایران) نشر شده است قیمت سالیانه آن ۲۴ قران و تک شماره ده شاهی بوده است. سیاق مطالب ومندرجات روزنامه - روزنامه وقایع اتفاقیه مخصوص درج و انتشار اخبار دارالخلافه و شهرهای دیگر ایران و مختصری از اخبار ممالک خارجه بوده است ولذا در طول مدت انتشار کمتر مقاله سیاسی و ادبی و تاریخی در آن دیده می‌شود و بیشتر منظور از تأسیس آن همان انتشار اخبار دربار و دارالخلافه تهران بوده است معمولا در روزنامه ابتدا به ذکر وقایع دارالخلافه و در حوادث دارالخلافه نیز ابتدا به ذکر وقایع مربوط به شاه از قبیل شکار اعلیحضرت، دید و بازدیدهائی که از مؤسسات و اشخاص درباری می‌نموده و القاب و فرامین وعظ هائی که به اشخاص مختلف داده می‌شده و پس از آن از حوادث دیگری که در شهر تهران رخ داده گفتگو نموده و در نقل این اخبار از تملقات و اغراقهای بی جا خالی نیست و خیلی مبالغه شده است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

View more