ک‍وش‍ش‌

 

روزنامه کوشش در تهران به مدیری آقای (شکرالله صفوی) تأسیس و در سال ۱۳۰۱ شمسی منتشر شده است. شماره اول این روزنامه در جدی سال مذکور انتشار یافته و از آن تاریخ مرتبا هفته سه شماره در چهار صفحه هر ۵ ستون منتشر شده پنج سال به نحو فوق منتشر شده و در اول سال ششم روزنامه کوشش به طور یومیه هفته شش شماره با قطع بزرگ و حروف خیلی ریز در چهار صفحه هر صفحه ۷ ستون انتشار یافته است. قیمت اشتراک روزنامه در آغاز تأسیس سالیانه یکصد ریال و شش ماهه ۵۵ ریال و تک شماره ۲۰ ریال تعیین گردیده شعار روزنامه که در هر شماره بالای اسم روزنامه چاپ شده آیه (لیس للانسان الا ماسعی) است. روزنامه کوشش تا حین تحریر این قسمت هنوز منتشر گردید و شماره مسلسل آن ۷۶۹۵ سال سی ام کوشش در تاریخ دوشنبه ۱۲ آبانماه ۱۳۳۱ شمسی در چهار صفحه به قطع بزرگ انتشار یافته است. معمولا از آغاز تأسیس ثبت عمومی در ایران صفحات دوم و سوم روزنامه‌ها مخصوص درج آگهی‌های ثبتی است. بقیه مندرجات روزنامه پس از سرمقاله که غالبا مربوط به اوضاع روز است اخبار داخله و خارجه و اخبار مجلس شورای ملی است. بیشتر قوانینی که در طول مدت سی سال وضع شده در روزنامه کوشش چاپ شده است. روزنامه کوشش از روزنامه‌هائی است که با اوضاع زمان و ایران جلو رفته و از این جهت تاکنون توانسته است خود را حفظ نماید.آقای شکرالله صفوی چند دوره نمایندگی مجلس شورای ملی را داشت و تا دوره شانزدهم در مجلس بود. مطبعه سیروس که روزنامه در آن چاپ می‌شود به همت و با مساعی و کوشش آقای صفوی تأسیس و به کار افتاده است. در کتاب تاریخ نهضت ایران درباره آقای صفوی می‌نویسد: «میرزا شکرالله صفوی صاحب و مدیر روزنامه کوشش در طریق عمل ساعی و زبان روسی را به خوبی می‌داند.»

منبع: ص‍در ه‍اش‍م‍ی، م. (1363). ت‍اری‍خ‌ ج‍رای‍د و م‍ج‍لات‌ ای‍ران. اص‍ف‍ه‍ان‌‬‏‫: ک‍م‍ال‌‬‏‫‏‏.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • ک‍وش‍ش‌.شماره 2 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ص‍ف‍وی‌، ش‍ک‍رالله‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌, 1343-06-11)

 • ک‍وش‍ش‌.شماره 1 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ص‍ف‍وی‌، ش‍ک‍رالله‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌, 1343-06-09)

 • ک‍وش‍ش‌.شماره 122 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ص‍ف‍وی‌، ش‍ک‍رالله‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌, 1343-06-06)

 • ک‍وش‍ش‌.شماره 120 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ص‍ف‍وی‌، ش‍ک‍رالله‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌, 1343-06-02)

 • ک‍وش‍ش‌.شماره 122 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ص‍ف‍وی‌، ش‍ک‍رالله‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌, 1343-05-29)

 • ک‍وش‍ش‌.شماره 121 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ص‍ف‍وی‌، ش‍ک‍رالله‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌, 1343-05-27)

 • ک‍وش‍ش‌.شماره 120 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ص‍ف‍وی‌، ش‍ک‍رالله‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌, 1343-05-25)

 • ک‍وش‍ش‌.شماره 119 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ص‍ف‍وی‌، ش‍ک‍رالله‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌, 1343-05-22)

 • ک‍وش‍ش‌.شماره 117 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ص‍ف‍وی‌، ش‍ک‍رالله‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌, 1343-05-18)

 • ک‍وش‍ش‌.شماره 116 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ص‍ف‍وی‌، ش‍ک‍رالله‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌, 1343-05-15)

 • ک‍وش‍ش‌.شماره 115 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ص‍ف‍وی‌، ش‍ک‍رالله‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌, 1343-05-13)

 • ک‍وش‍ش‌.شماره 114 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ص‍ف‍وی‌، ش‍ک‍رالله‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌, 1343-05-11)

 • ک‍وش‍ش‌.شماره 113 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ص‍ف‍وی‌، ش‍ک‍رالله‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌, 1343-05-08)

 • ک‍وش‍ش‌.شماره 112 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ص‍ف‍وی‌، ش‍ک‍رالله‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌, 1343-05-06)

 • ک‍وش‍ش‌.شماره 111 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ص‍ف‍وی‌، ش‍ک‍رالله‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌, 1343-05-04)

 • ک‍وش‍ش‌.شماره 110 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ص‍ف‍وی‌، ش‍ک‍رالله‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌, 1343-04-30)

 • ک‍وش‍ش‌.شماره 109 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ص‍ف‍وی‌، ش‍ک‍رالله‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌, 1343-04-28)

 • ک‍وش‍ش‌.شماره 108 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ص‍ف‍وی‌، ش‍ک‍رالله‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌, 1343-04-26)

 • ک‍وش‍ش‌.شماره 107 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ص‍ف‍وی‌، ش‍ک‍رالله‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌, 1343-04-23)

 • ک‍وش‍ش‌.شماره 106 

  ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ص‍ف‍وی‌، ش‍ک‍رالله‌، ص‍اح‍ب‌ ام‍ت‍ی‍از و م‍دی‍رم‍س‍ئ‍ول‌ (م‍طب‍ع‍ه‌ روش‍ن‍ائ‍ی‌, 1343-04-21)

View more