سیاست [روزنامه]

 

روزنامه سیاست در طهران به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی (عباس اسکندری) و سردبیری (میرزا باقرخان) تبریزی تاسیس و در سال ۱۳۰۰ شمسی منتشر شده است. شماره اول روزنامه سیاست در چهار صفحه به قطع متوسط طبع و در تاریخ چهارشنبه ۴ محرم ۱۳۴۰ قمری مطابق ۱۶ سنبله ۱۳۰۰ شمسی انتشار یافته. سرمقاله این شماره یا مقاله افتتاحی روزنامه تحت عنوان (مرام ومسلک ما رد عالم مطبوعات) بدین قسم شروع میشود.«ما از امروز عهده دار یک مسئولیت سنگینی شدیم که فقط بعد از عون و عنایات سبحانی توده صالحه ملت و رنجبران واقعی....» روزنامه سیاست پس از نشر شماره دوم دوچار توقیف گردیده و شماره سوم پس از سه ماه و کسری توقیف در تاریخ پنج شنبه ۱۶ ربیع الاول ۱۳۴۰ مطابق ۲۳ قوس ۱۳۰۰ شمسی در چهار صفحه به قطع بزرگ طبع و توزیع گردیده است سرمقاله این شماره راجع به توقیف سه ماه و انی روزنامه است که مجددا منتشر شده. روزنامه سیاست به تمام معنی یک روزنامه انتقادی و جزو دسته اقلیت است از این جهت غالبا از طرف دولت توقیف شده است. طرز انتشار سیاست در ابتدا هفته دوبار بوده ولی بعدا یومیه شد و شماره ۶۵ سال دوم آن در تاریخ سه شنبه ۱۹ جمادی الثانی ۱۳۴۱ مطابق ۱۷ دلو ۱۳۰۱ شمسی منتشر گردیده است. شماره اول سال سوم به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی عباس اسکندری در چهار صفحه به قطع بزرگ، یا چاپ سربی طبع و در تاریخ ۲۱ حوت شمسی و ۱۱ مارس ۱۹۲۳ میلادی مطابق سه شنبه ۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری انتشار یافته پاورقی روزنامه کتاب (زن سیاه پوش) ترجمه میرزا فتح الله قزل ایاغ است. محل اداره روزنامه: طهران. خیابان شاه آباد. مندرجات سیاست علاوه بر مقالات انتقادی تمام اخبار داخله و خارجه به تفضیل است.

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • سیاست [روزنامه]. شماره 1 

  اسکندری، عباس، صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول؛ میرزا باقرخان تبریزی، سردبیر (مطبعه روشنایی , 1340-01-04)

 • سیاست [روزنامه].شماره 8 

  اسکندری، عباس، صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول‌؛ میرزا باقرخان تبریزی، سردبیر (مطبعه روشنایی , 1303-01-11)

 • سیاست [روزنامه].شماره 7 

  اسکندری، عباس، صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول‌؛ میرزا باقرخان تبریزی، سردبیر (مطبعه روشنایی , 1303-01-10)

 • سیاست [روزنامه].شماره 6 

  اسکندری، عباس، صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول‌؛ میرزا باقرخان تبریزی، سردبیر (مطبعه روشنایی , 1302-12-29)

 • سیاست [روزنامه].شماره 62 

  اسکندری، عباس، صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول‌؛ میرزا باقرخان تبریزی، سردبیر (مطبعه روشنایی , 1303-04-12)

 • سیاست [روزنامه].شماره 5 

  اسکندری، عباس، صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول‌؛ میرزا باقرخان تبریزی، سردبیر (مطبعه روشنایی , 1302-12-28)

 • سیاست [روزنامه].شماره 61 

  اسکندری، عباس، صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول‌؛ میرزا باقرخان تبریزی، سردبیر (مطبعه روشنایی , 1303-04-11)

 • سیاست [روزنامه].شماره 60 

  اسکندری، عباس، صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول‌؛ میرزا باقرخان تبریزی، سردبیر (مطبعه روشنایی , 1303-04-09)

 • سیاست [روزنامه].شماره 59 

  اسکندری، عباس، صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول‌؛ میرزا باقرخان تبریزی، سردبیر (مطبعه روشنایی , 1303-04-08)

 • سیاست [روزنامه].شماره 58 

  اسکندری، عباس، صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول‌؛ میرزا باقرخان تبریزی، سردبیر (مطبعه روشنایی , 1303-04-06)

 • سیاست [روزنامه].شماره 56 

  اسکندری، عباس، صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول‌؛ میرزا باقرخان تبریزی، سردبیر (مطبعه روشنایی , 1303-04-02)

 • سیاست [روزنامه].شماره 55 

  اسکندری، عباس، صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول‌؛ میرزا باقرخان تبریزی، سردبیر (مطبعه روشنایی , 1303-04-01)

 • سیاست [روزنامه].شماره 57 

  اسکندری، عباس، صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول‌؛ میرزا باقرخان تبریزی، سردبیر (مطبعه روشنایی , 1303-04-04)

 • سیاست [روزنامه].شماره 54 

  اسکندری، عباس، صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول‌؛ میرزا باقرخان تبریزی، سردبیر (مطبعه روشنایی , 1303-03-31)

 • سیاست [روزنامه].شماره 53 

  اسکندری، عباس، صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول‌؛ میرزا باقرخان تبریزی، سردبیر (مطبعه روشنایی , 1303-03-30)

 • سیاست [روزنامه].شماره 52 

  اسکندری، عباس، صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول‌؛ میرزا باقرخان تبریزی، سردبیر (مطبعه روشنایی , 1303-03-29)

 • سیاست [روزنامه].شماره 51 

  اسکندری، عباس، صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول‌؛ میرزا باقرخان تبریزی، سردبیر (مطبعه روشنایی , 1303-03-26)

 • سیاست [روزنامه].شماره 50 

  اسکندری، عباس، صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول‌؛ میرزا باقرخان تبریزی، سردبیر (مطبعه روشنایی , 1303-03-23)

 • سیاست [روزنامه].شماره 4 

  اسکندری، عباس، صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول‌؛ میرزا باقرخان تبریزی، سردبیر (مطبعه روشنایی , 1302-12-26)

 • سیاست [روزنامه].شماره 49 

  اسکندری، عباس، صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول‌؛ میرزا باقرخان تبریزی، سردبیر (مطبعه روشنایی , 1303-03-22)

View more