مرور ماه 12 بر اساس تاریخ انتشار

  • آئینه هند.شماره 8 

    برزین، مسعود، ۱۲۹۹ -‬ ۱۳۸۹.‬، سردبیر؛ ناراین ماتور، مهتاب، سردبیر (: هند، سفارت (ایران)، اداره اطلاعات, 1350-12)