ایران‌

 

یکی از روزنامه‌های قدیمی کشور که در دوران انتشار خود مراحل مختلفی را پیموده روزنامه ایران است. این روزنامه مدتی تنها روزنامه رسمی و انتشار آن به عهده وزارت انطباعات بوده در این دوره روزنامه کاملا یک روزنامه رسمی و چاپ و تهیه مقالات و جمع وجوه اشتراک آن وظیفه دولت بوده است وضع مذکور تا سال ۱۳۲۱ قمری که اداره جراید دولتی به عهده میرزا محمد ندیم باشی واگذارگردید، ادامه داشته و در این سال اسم روزنامه تغییر پیدا کرده و بنام (ایران سلطانی) منتشر شده است؛ پس از این دوره؛ مجددا روزنامه بنام (ایران) منتشر گردیده.
دوره اول روزنامه ایران: آغاز تأسیس روزنامه ایران - پس از آنکه در اوایل سال ۱۲۸۸ قمری در سلطنت ناصرالدین شاه اداره روزنامجات دولتی از علیقلی میرزا، اعتضاد السلطنه، گرفته شد و به عهده محمد حسن خان (اعتماد السلطنه) واگذار گردید به عوض روزنامه‌های (علمیه؛ دولت ایران و ملت سنیة) یک روزنامه بنام (ایران) یعنی سه روزنامه مذکور تعطیل و بعوض آنهاروزنامه ایران انتشار یافت و در حقیقت روزنامه رسمی دولتی روزنامه ایران گردید. شماره اول روزنامه در تاریخ یکشنبه یازدهم محرم ۱۲۸۸ قمری در (دارالطباعه، در جنب مدرسه دارالفنون) طبع و توزیع شده است
دوره دوم روزنامه ایران: دوره دوم روزنامه ایران که آغاز آن نهم عقرب ۱۲۹۵ شمسی مطابق سال ۱۳۳۴ قمری است و با تغییراتی که در آن رویداده مع ذلک مرتبا انتشار یافته است اشخاص مختلفی اداره آنرا به عهده گرفته و مدتی هم در این دوره ایران روزنامه نیم رسمی دولتی بوده است. . سید حسین اردبیلی ال کسیست که مدیری و نویسندگی روزنامه ایران را به عهده گرفت و چون نامبرده در بیستم رمضان ۱۳۳۶ قمری در طهران بمرض(کلرین) درگذشت از تاریخ دهه سوم برج اسد ۱۲۹۶ شمسی مدیریت روزنامه به عهده میرزا محمد خان ملک زاده واگذارگردید و نامبرده به کمک برادرش آقای ملک الشعرای بهار آنرا یومیه و اداره نمود. در سال ۱۲۹۷ شمسی اداره روزنامه به عهده ملک زاده بوده و سردبیری آن به میرزا علی اکبر خان خراسانی واگذار شده است. لازم است یادآور شویم که در برج حوت ۱۲۹۶ شمسی، در کابینه مرحوم مستوفی الممالک کلیه روزنامه‌های توقیف گردید و فقط روزنامه نیم رسمی ایران به مدیری آقای ملک زاده منتشر می‌شده. در سال ۱۲۹۹ شمسی از طرف کابینه مشیر الدوله؛ در برج اسد سال مذکور اداره روزنامه نیم رسمی ایران به عهده ا میرزا اسماعیل خان یگانی واگذار شده و مشارالیه مدیر روزنامه بوده است. در این دوره روزنامه ایران تا اول حمل ۱۳۰۲ شمسی ماهیانه مرتبا از دولت اعانه دریافت می‌کرد و بنابراین یک روزنامه نیم رسمی دولتی بود. ...

منبع: صدر هاشمی، م. (1363). تاریخ جراید و مجلات ایران. اصفهان‬: کمال‬.

زیرگروه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • ایران.شماره 792 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1310-07-24)

 • ایران.شماره 791 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1310-07-12)

 • ایران.شماره 790 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1310-07-09)

 • ایران.شماره 789 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1310-06-27)

 • ایران.شماره 788 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1310-06-13)

 • ایران.شماره 787 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1310-06-07)

 • ایران.شماره 786 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1310-05-23)

 • ایران.شماره 785 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1310-05-12)

 • ایران.شماره 784 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1310-04-23)

 • ایران.شماره 783 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1310-04-07)

 • ایران.شماره 782 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1310-03-24)

 • ایران.شماره 781 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1310-03-09)

 • ایران.شماره 780 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1310-02-19)

 • ایران.شماره 779 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1310-02-08)

 • ایران.شماره 684 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1306-08-29)

 • ایران.شماره 683 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1306-08-21)

 • ایران.شماره 682 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1306-08-09)

 • ایران.شماره 681 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1306-08-01)

 • ایران.شماره 680 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1306-07-16)

 • ایران.شماره 679 

  اعتمادالسلطنه، محمدحسن بن علی، ۱۲۵۹ - ۱۳۱۳ق.، مدیر مسئول (وزارت انطباعات, 1306-07-04)

View more