مرور سال 1302 ش. بر اساس پدیدآور "هاتفی، حسین، مدیرمسئول‌"