مرور ماه 11 بر اساس تاریخ انتشار

  • روزنامه دولتی.شماره 615 

    صنیع‌الملک غفاری، ابوالحسن بن محمد، ۱۲۲۹ ؟ - ۱۲۸۳ ق.، مدیر (مطبعه دارالخلافه طهران, 1284-11-10)